O pracovišti

Kde nás najdete

budova M (přízemí), ul. Joštova 13
zasílací adresa: Arna Nováka 1, 602 00 Brno

sekretariát:
tel.: (+420) 549 498 235
e-mail: bohem@phil.muni.cz
Více Kontakty

Personální obsazení

Lidé

Výuka

ÚČJ zajišťuje jazykovědnou část bohemistického vzdělání v těchto oborech:

  • Český jazyk a literatura (bc. studium, navazující mgr. studium)
  • Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (navazující mgr. studium)
  • Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (bc. studium, navazující mgr. studium)
  • Český jazyk (doktorské studium)

Pracoviště je úzce propojeno s Kabinetem češtiny pro cizince FF MU, na jehož výukových aktivitách se zčásti podílí.

Více Studium

Výzkum

Výzkum v ÚČJ je aktuálně orientován do několika hlavních směrů:

  • synchronní lingvistika (syntax, morfologie, fonologie; formální přístupy k jazyku ad.)
  • diachronní lingvistika (syntax, ortografické systémy, onomastika ad.)
  • korpusová a počítačová lingvistika

ÚČJ byl/je mj. řešitelským pracovištěm řady týmových projektů, jejichž výstupy se staly uznávanými opěrnými publikacemi oboru: Příruční mluvnice češtiny (1995),  Encyklopedický slovník češtiny (2002), Kapitoly z dějin jazykovědné bohemistiky (2007). V r. 2016 je ke zveřejnění připravováno rozsáhlé dílo Nový encyklopedický slovník češtiny  (GAČR 406/11/0294, 2011-2015), při jehož tvorbě ÚČJ jako řešitelské pracoviště koordinoval práci 150 domácích a 40 zahraničních bohemistů.

ÚČJ je zapojen i do dalších mezinárodních výzkumných aktivit, např. v rámci projektu  Phonological Theory Agora: international network (2015–2018; http://pta.cnrs.fr). Byl/je též  organizátorem prestižních mezinárodních konferencí a workshopů: v minulosti např. pěti ročníků konference Čeština – univerzália a specifika (1999, 2000, 2001, 2002, 2004), v poslední době  několika ročníků  slavistické konference  Formal Description of Slavic Linguistic 10.5. (2009, 2014) a 9., 12. a 16. ročník mezinárodní konference SinFonIJA (2016, 2019 a 2023); poslední dvě jmenované konference byly organizovány ve spolupráci s Ústavem jazykovědy a baltistiky FF MU.

Spolupráce

ÚČJ má rozsáhlé kontakty s domácími i zahraničními akademickými pracovišti.

Z domácích pracovišť je významná především více než šedesát let trvají­cí spolupráce s Ústavem pro jazyk český AV ČR, jehož dialektologické a etymologické oddělení sídlí v Brně. Pracovníci těchto dvou oddělení se podílejí na výuce, vedou diplomové práce a působí jako školitelé doktorandů ÚČJ.

Obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika je výzkumem i vzdělávací činností propojen s Centrem zpracování přirozeného jazyka FI MU. Zároveň rozvíjí spolupráci s lokální sítí specializovaných počítačově orientovaných institucí a firem (detailněji na webových stránkách oboru PLIN).

ÚČJ spolupracuje též s filologickými pracovišti na zahraničních univerzitách (např. v Řezně, Berlíně, Postupimi, Lipsku, Tübingenu, Kielu, Vídni, Salzburgu, Nice, Neapoli, Udine, Sheffieldu, Wrocławi, Tromsø aj.), a to jak na úrovni učitelské (pozvané přednášky, spoluorganizování workshopů a konferencí, spolupráce na grantových projektech), tak i studentské (více Studium v zahraničí).

Významnou akcí mezinárodní spolupráce (kromě společných projektů a konferencí, viz výše) je mj. opakované organizování letní lingvistické školy Eastern Generative Grammar (např. v srpnu 2015 se EGG v Brně zúčastnilo 14 přednášejících a 167 studentů z 29 zemí).

K historii pracoviště

Bohemistika byla na FF MU zastoupena již od zahájení činnosti fakulty, konkrétně od studijního roku 1921/22. Tehdy byla součástí Semináře pro slovanskou filologii. V roce 1951 se seminář rozdělil na tři samostatné katedry a jednou z nich byla Katedra českého jazyka a literatury. Ta se v polovině 60. let dále rozštěpila na část literárněvědnou a lingvistickou, lingvistická část dostala název Katedra českého jazyka, slovanské, indoevropské a obecné jazykovědy. Po listopadu 1989 se z katedry stal ústav, a ten se na začátku 90. let rozdělil na tři samostatná pracoviště: indoevropeistika a obecná jazykověda vytvořily Ústav jazykovědy, slavistika se přidružila k nově vzniklému Ústavu slavistiky a samostatná bohemistika dala vzniknout dnešnímu Ústavu českého jazyka.

Osobnosti  

Jazykovědnou bohemistiku na brněnské filozofické fakultě formovala řada vynikajících osobností, jejichž význam přesáhl hranice lokálního prostředí.

Následující medailonky přebíráme z práce R. Večerky Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů (2. vyd., editované A. Bičanem a V. Bočkem, in Linguistica online, srpen 2008). Zařazeni nejsou současní zaměstnanci ÚČJ FF MU.

Bauer, Jaroslav Krčmová, Marie
Čejka, Mirek Lamprecht, Arnošt
Erhart, Adolf Machek, Václav
Grepl, Miroslav Rusínová, Zdenka
Havránek, Bohuslav Šlosar, Dušan
Chloupek, Jan Trávníček, František
Jelínek, Milan Večerka, Radoslav
Kellner, Adolf  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info