Studium v zahraničí

Jak zadávat zahraniční mobility v ISu tak, aby vedly k propisu do manažerských dat

Training Agreement: příklad vyplnění formuláře

Confirmation of Placement Period: příklad vyplnění formuláře

Postup pro zadávání studijních pobytů typu ERASMUS a jiných je k dispozici na stránkách CZS zde:

https://czs.muni.cz//images/files/outgoing/informacni_zdroje/postup_kroku_pri_vyplnovani_zaznamu_evidence_v_IS.pdf

Pro zadávání zahraničních pracovních (badatelských, výzkumných aj.) pobytů, do nichž zatím1 zahrnujeme i vícedenní zahraniční konference, se od velmi instruktážního návodu CZS liší pouze v těchto položkách:

 

Před odjezdem:

Založit v ISu v Evidenci údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech pracovní pobyt, a to zde: https://is.muni.cz/auth/pers/studijni_pobyt

Vybrat Typ pobytu „zahraniční pracovní pobyt“, jako Program zvolit „ostatní“, mám-li finance z jiného zdroje uvedeného v roletce (např. z ERASMU, Free mover, DAAD apod.).

Nahrát do evidence Training Agreement (za UČJ podepsaný doc.Hladkou, doc. Osolsobě/ dr. Křístek a vyjíždějícím studentem). Dokumenty jsou k dispozici zde: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/stud/uznavani/30274404/49512916/ + také

TA bude obsahovat také názvy, kódy předmětů a výši kreditů, které budou studentovi po absolvování pobytu fakultou (ústavem) uznány.

V úvahu přicházejí ze stávající akreditace doktorského programu/oboru Český jazyk tyto předměty, které si student v období svého výjezdu do zahraničí NEREGISTRUJE, ale doregistruje si je po absolvovaném pobytu na základě dodatečné žádosti podané přes svou Úřadovnu a studijní oddělení:

  • pro zahraniční konference kurz CJDX11 Jazyková příprava I , CJDX12 Jazyková příprava II.
  • pro zahraniční stáž či pracovní (badatelský) pobyt tyto předměty:

CJD26 Semestrální studijní pobyt, CJDX22 Krátkodobý zahraniční studijní pobyt;

CJDY19 Textová příprava V  (20 kreditů) – pokud student pracoval na své disertaci, sbíral materiály či psal text práce.

Předmět FF Prac_pobyt Zahraniční pracovní pobyt , který je v ISu bez kódu a jasné kreditové dotace, prosím používejte pouze v nouzi, kdyby vám po absolvované stáži měly scházet kredity. Použití tohoto předmětu musí být předem konzultováno se studijním referentem a předmět musí figurovat také v TA, bude-li toho zapotřebí.

V nové akreditaci budou k dispozici předměty (od ZS 2019) CJDY13 Prezentace I, CJDY21 Prezentace II, dále Zahraniční stáž I (CJDY15), dále pak Zahraniční stáž II (CJDY22), Zahraniční stáž III (CJDY23), které bude možné si zapisovat opakovaně.

Před odjezdem si nechá vyplněný TA student podepsat koordinátorem (doc. Osolsobě, dr. Křístek) a vedoucím ústavu (doc.Hladká), sám jej podepíše, naskenuje a vloží jej do Evidence údajů o stážích v ISu. Pokud se studentovi podaří zaslat dokument organizátorům zahraniční akce ještě před odjezdem a získat jejich podpis a razítko, bude mít kompletní TA a může jej ještě před odjezdem do ISu v této podobě vložit a nemusí jej během pobytu v zahraničí znovu vkládat v upravené podobě. Vložením dokumentu do evidence je o cestě informován studijní referent a zanáší studentovi do evidence studia stav 51 (krátkodobý zahraniční pobyt). Tento zápis je důležitý pro průpis do manažerských dat pracoviště.

Během pobytu:

Nestihl-li si student zařídit podpisy a razítko na TA od zahraničních kolegů/organizátorů, nechá si potvrdit Training agreement organizátory konference na místě v zahraničí, resp. přijímající institucí v případě badatelského zahraničního pobytu, a potvrzený dokument ZNOVU naskenuje a opětovně vloží do své evidence v ISu;

Současně si nechá od zahraničních organizátorů či zahraniční instituce, kde koná svůj výzkumný pracovní pobyt, potvrdit také Confirmation of placement period, ale ten zatím nevkládá.

 

Po návratu:

Student si nechá potvrdit Confirmation of placement period od koordinátora (doc. Osolsobě, dr. Křístek) nebo vedoucího ústavu (doc. Hladká), dokument naskenuje a vloží do své Evidence údajů o stážích (do svého spisu v Úřadovně v ISu).

V Evidenci pobytu je třeba nahrát všechny dokumenty. Poté se objeví tlačítko Vložit předmět, vytvořit nový (např. Zahraniční konference v Chorvatsku, aneb kde student byl / co tam dělal) a vyplnit údaje k předmětu. Potom by se měla objevit možnost Podat žádost o uznání předmětů, kde už je možné zvolit uznání nově založeného předmětu uvedeného v Training Agreement. Pro více informací viz pokyny CZS: https://czs.muni.cz//images/files/outgoing/studijni_pobyty/jak_si_nechat_uznat_predmety_ze_zahranicniho_pobytu-studijni_pobyt.pdf.

Doktorand si může současně podat žádost o stipendium MOBILITY, jak již naši studenti posledních pár let činí. Formuláře jsou na dostupné na webu FF.

V průběhu pobytu se studentovi v evidenci studia objeví nejdříve stav 51 (pobyt v zahraničí), pak 21 (návrh ze zahraničního pobytu). Po návratu pak přibudou zdroje financování – v případě fakultního stipendia kód 62, v případě jiného finančního krytí jiné kódy (k ERASMU, k DAAD atp. Seznamu dle Přehledu číselníků a registrů: https://is.muni.cz/auth/system/ciselniky_registry

 

Pozor na možná úskalí:

Předměty, které za zahraniční pobyt získáte, si necháváte na svou žádost v ISu doregistrovat a uznat studijním oddělením. Kredity dostanete od studijního referenta, nikoli od školitele či jiné osoby na katedře. Pokud jste si předmět omylem zaregistrovali, musíte si jej nejprve odregistrovat a pak podat žádost přes IS. V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na informované osoby na ústavu (garanta, vedoucího, koordinátora) a na studijního referenta (Mgr. Žoudlíka pro DS).

 

Pro úplnost:

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytů studentů se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1. 9. 2011) a Metodickým pokynem CZS MU č. 1/2014 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 25. 6. 2014).

Protože za zahraniční pobyty student dostává kromě kreditů také stipendium (přes projekt Specifický výzkum nebo stipendium MOBILITY, když si o ně požádá), jsou doktorandi Ústavu českého jazyka povinni v ISu evidovat rovněž krátkodobé mobility (kratší než 14 dní).

 

 

V Brně 6. února 2019

Text laskavě poskytnutý dr. Zuzanou Urválkovou doplnila o údaje platné pro ÚČJ a obrázky K. Osolsobě.

1 Zahraniční oddělení (Mgr. Sochorová, proděkan Pospíšil) ve spolupráci se studijním oddělením (Mgr. Žoudlík, proděkan Kyloušek) a dr. Kalovou hledá nyní cestu, jak stávající formulář v ISu rozšířit o kolonku zahraniční konferenční pobyt, která se nyní nenabízí; současně by měl k zahraničnímu konferenčnímu pobytu vzniknout jednodušší Training Agreement. DOKUD SE TAK NESTANE, navrhuji držet se výše uvedeného postupu pro zadávání zahraničních pracovních pobytů. Zpětné zadání do ISu není možné.