Bez popisku

prof. PhDr. Adolf Erhart, DrSc.

 

(* 1926 – † 2003)

 

Vystudoval klasickou a germánskou filologii a indoevropský srovnávací jazykozpyt na brněnské filozofické fakultě, kde po absolutoriu zůstal jako člen jejího semináře pro indoevropský srovnávací jazykozpyt. Byl členem redakce SPFFBU a redakční rady Spisů filozofické fakulty. V r. 1996 byl vyznamenán Zlatou medailí Josefa Dobrovského AV ČR. Badatelsky pracoval v oboru obecné a srovnávací jazykovědy a publikoval z těchto vědních disciplín mnoho speciálních studií, kompendií i učebních textů, např. učebnici Základy jazykovědy (1984), učebních textů sanskrtu a litevštiny. Vedle studií generálně indoevropeistických vytvářel závažné práce indologické a baltistické (Struktura indoíránských jazyků, 1980; Baltské jazyky, 1984). Zasahoval podstatným způsobem též do jazykovědné slavistiky (a jejím prostřednictvím i do bohemistiky, zvláště do etymologie). V r. 1995 se stal hlavním redaktorem Etymologického slovníku jazyka staroslověnského. Erhartovy studie jsou metodologicky na úrovni lingvistické teorie soudobých proudů historickosrovnávací jazykovědy a jsou invenčně postaveny na důsledném uplatnění celostního strukturního pohledu na zkoumané jevy.

L.: L. G. Gercenberg, VJa, 1979/2, 41–47; A. Lamprecht, SPFFBU A 34, 1986, 7–9 (11– 14 bibliografie); D. Šlosar, JazA 23, 1986, 117–118; D. Šlosar, LF 109, 1986, 223–224; R. Večerka, Universitas (Brno) 19/3, 1986, 92–94; R. Večerka, JazA 28, 1991, 50–51; M. Krčmová, Univerzitní noviny 3/6–7, 1996, s. 10; (bibliografie), SPFFBU A 44, 1996, 143– 144 a SPFFBU A 52, 2004, 182–184 (z pera B. Vykypěla); Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, B. 2001; V. Blažek, Baltistica 37, 2002, 388–394; týž, Journal of Indo-European Studies 31, 2003, 435–437; O. Šefčík, Universitas 2003, č. 4, 14–15; B. Vykypěl, Univerzitní noviny 10, 2003, č. 9, s. 8; týž, Acta linguistica Lithuanica 49, 2003, 173–174; týž, JazA 41/1–2, 2004, 51–52; týž, SPFFBU A 52, 2004, 146–158; týž, in: Adolf Erhart, Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft, Hamburg 2006, 349–420 (s bibliografií); týž, Život a dílo Adolfa Erharta. Kapitola z dějin české vědy, Praha 2008 (s bibliografií); E. Havlová, Sl 73, 2004, 119–120; B. Vykypěl, SPFFBU A 54, 2006, 229–236

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info