O studiu na ÚČJ

Studijní programy, které Ústav českého jazyka zajišťuje nebo na jejichž realizaci se zásadně podílí, aktuálně navštěvuje cca 500 studentů MU. ÚČJ nabízí okolo 130 povinných a výběrových kurzů.

povinných kurzech mají posluchači možnost získat podrobné znalosti o jazyce z pohledu základních bohemistických disciplín orientova­ných synchronně (fonetika a fonologie, morfologie, slovo­tvorba, syntax, lexikologie, stylistika) i diachronně (staroslo­věnština, historická mluvnice češtiny, vývoj spisovné češtiny). Program Počítačová lingvistika navíc poskytuje řadu specializovaných kurzů z oblasti, jejíž zařazení na humanitní fakultu je v ČR víceméně unikátní.

Široká škála teoreticky i prakticky zaměřených výběrových kurzů vyučovaných na ÚČJ pokrývá jak tradiční, tak nově se rozvíjející lingvistické obory, metody a přístupy (přednášky a semináře jsou věnované např. dialektologii, etymologii, onomastice, pragmalingvistice, kodifikaci a jazykové kultuře, korektorské a ediční praxi, jazykové akvizici, češtině pro cizince, překladatelské praxi, strojovému překladu, počítačové a korpusové lingvistice, základům statistiky, generativistickým přístupům k jazyku ad.). Učitelské navazující studium zajišťuje navíc základní orientaci v oborové didaktice, pedagogice a psychologii a zabezpečuje pedagogickou praxi.

Výuka má většinově tradiční přímý charakter, je ale bohatě doplňována e-learningovými materiály, některé kurzy jsou čistě e-learningové. Stále více předmětů je vyučováno v angličtině, řada kurzů má mezioborový charakter a je nabízena i studentům jiných filologií a dalších programů. Součástí výuky jsou exkurze (např. na domácí i zahraniční univerzitní pracoviště, do České televize, Českého rozhlasu, do nakladatelství, redakcí, překladatelských a počítačových firem regionu, k českým jazykovým menšinám v zahraničí apod.), pravidelný  cyklus přednášek externích odborníků z akademických kruhů i z praxe a pracovní studentské workshopy. Studenti jsou od bakalářského studia vedeni k zapojení do výzkumných aktivit pracoviště, k účasti na konferencích a publikační činnosti.

Studijní poradce pro jazykovou část programu Český jazyk a literatura pro Bc. a Mgr. studium je Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Studijní poradce pro program Počítačová lingvistika pro Bc. a Mgr. studium je Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Studijní poradce pro doktorské studium je doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

ÚČJ zajišťuje jazykovědnou část vzdělávání v těchto programech (pro studenty s imatrikulací od podzimu 2019):

Český jazyk a literatura (kód programu: FF B0232A090002 B-CJ, typ studia: bakalářské, forma studia: prezenční, možnosti: jednooborové i sdružené, specializace Čeština pro cizince, titul: Bc.): více informací o programu

Český jazyk a literatura (kód programu: FF N0232A090001 N-CJ, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční, možnosti: sdružené, specializace Jazykovědná bohemistika, specializace Literárněvědná bohemistika, specializace Čeština jako cizí jazyk, titul: Mgr.): více informací o programu

Český jazyk (kód programu: FF P0232D090026 D-CJ, typ studia: doktorské,  forma studia: prezenční i kombinovaná, titul: Ph.D.): O doktorském studiu

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (kód programu: FF 0114A300040 N-CJU, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční, možnosti: jednooborové i sdružené, titul: Mgr.): více informací o programu

Počítačová lingvistika (kód programu: FF B0232A090003 B-PLIN, typ studia: bakalářské, forma studia: prezenční, možnosti: jednooborové i sdružené, titul: Bc.): více informací o programu

Počítačová lingvistika (kód programu: FF N0232A090002 N-PLIN, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční, možnosti: jednooborové i sdružené, titul: Mgr.): více informací o programu

Více informací o nových programech zde.

 

ÚČJ zajišťuje jazykovědnou část vzdělávání v těchto oborech (pro studenty s imatrikulací do jara 2018):

Český jazyk a literatura (kód oboru: 7310R033 CJ, typ studia: bakalářské, forma studia: prezenční jednooborové i dvouoborové, titul: Bc.): více informací o oboru

Český jazyk a literatura (kód oboru: 7310T033 CJ, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční jednooborové i dvouoborové, titul: Mgr.): více informací o oboru

Český jazyk (typ studia: doktorské, kód oboru: 7310V032 CJ, forma studia: prezenční i kombinované, titul: Ph.D.): O doktorském studiu

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (kód oboru: 7504T039 CJU, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční jednooborové i dvouoborové, titul: Mgr.): více informací o oboru

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (kód oboru: 7310R326, typ studia: bakalářské, forma studia: prezenční jednooborové, titul: Bc.): více informací o oboru

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (kód oboru: 7310T326, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční jednooborové, titul: Mgr.): více informací o oboru

 

V přípravě je nový doktorský program v angličtině. Program vycházející z aktuální vědecké orientace, personálního obsazení i potence zahraničních kontaktů pracoviště bude zaměřený na teoretické a metodologické přístupy generativní gramatiky.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info