O studiu na ÚČJ

Studijní obory, které Ústav českého jazyka zajišťuje nebo na jejichž realizaci se zásadně podílí, aktuálně navštěvuje cca 500 studentů MU. ÚČJ nabízí okolo 130 povinných a výběrových kurzů.

povinných kurzech mají posluchači možnost získat podrobné znalosti o jazyce z pohledu základních bohemistických disciplín orientova­ných synchronně (fonetika a fonologie, morfologie, slovo­tvorba, syntax, lexikologie, stylistika) i diachronně (staroslo­věnština, historická mluvnice češtiny, vývoj spisovné češtiny). Obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika navíc poskytuje řadu specializovaných kurzů z oblasti, jejíž zařazení na humanitní fakultu je v ČR víceméně unikátní.

Široká škála teoreticky i prakticky zaměřených výběrových kurzů vyučovaných na ÚČJ pokrývá jak tradiční, tak nově se rozvíjející lingvistické obory, metody a přístupy (přednášky a semináře jsou věnované např. dialektologii, etymologii, onomastice, pragmalingvistice, kodifikaci a jazykové kultuře, korektorské a ediční praxi, jazykové akvizici, češtině pro cizince, překladatelské praxi, strojovému překladu, počítačové a korpusové lingvistice, základům statistiky, generativistickým přístupům k jazyku ad.). Učitelské navazující studium zajišťuje navíc základní orientaci v oborové didaktice, pedagogice a psychologii a zabezpečuje pedagogickou praxi.

Výuka má většinově tradiční přímý charakter, je ale bohatě doplňována e-learningovými materiály, některé kurzy jsou čistě e-learningové. Stále více předmětů je vyučováno v angličtině, řada kurzů má mezioborový charakter a je nabízena i studentům jiných filologií a dalších oborů. Součástí výuky jsou exkurze (např. na domácí i zahraniční univerzitní pracoviště, do České televize, Českého rozhlasu, do nakladatelství, redakcí, překladatelských a počítačových firem regionu; k českým jazykovým menšinám v zahraničí apod.), pravidelný  cyklus přednášek externích odborníků z akademických kruhů i z praxe a pracovní studentské workshopy. Studenti jsou od bakalářského studia vedeni k zapojení do výzkumných aktivit pracoviště, k účasti na konferencích a publikační činnosti.

ÚČJ zajišťuje jazykovědnou část vzdělávání v těchto oborech:

Český jazyk a literatura (kód oboru: 7310R033 CJ, typ studia: bakalářské, forma studia: prezenční jednooborové i dvouoborové, titul: Bc.): Přijímací řízení | Průběh studia | Závěr studia | Profil absolventa

Český jazyk a literatura (kód oboru: 7310T033 CJ, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční jednooborové i dvouoborové, titul: Mgr.): Přijímací řízení | Průběh studia | Závěr studia | Profil absolventa

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (kód oboru: 7504T039 CJU, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční jednooborové i dvouoborové, titul: Mgr.): Přijímací řízení | Průběh studia | Závěr studia | Profil absolventa

Doktorský studijní program: Český jazyk (kód oboru: 7310V032 CJ, forma studia: prezenční i kombinované, titul: Ph.D.): O doktorském studiu

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (kód oboru: 7310R326, typ studia: bakalářské, forma studia: prezenční jednooborové, titul: Bc.): Přijímací řízení | Průběh studia | Závěr studia | Profil absolventa

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (kód oboru: 7310T326, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční jednooborové, titul: Mgr.): Přijímací řízení | Průběh studia | Závěr studia | Profil absolventa

 

V přípravě je nový doktorský program v angličtině: Syntax, phonology and their interface. Program vycházející z aktuální vědecké orientace, personálního obsazení i potence zahraničních kontaktů pracoviště bude zaměřený na teoretické a metodologické přístupy generativní gramatiky (otevření je plánováno na rok  2018).

Dále se připravuje specializační magisterské studium, které bude připravovat studenty na výuku češtiny jako cizího jazyka (otevření je plánováno na rok 2019).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info