English version

Český jazyk

Platí pro novou akreditaci od podzimního semestru 2019.

Profil absolventa

Absolvent je odborníkem znalým češtiny jakožto „systému“ a/nebo češtiny jakožto formy lidského jednání. Má možnost uplatnění v akademickém prostředí zabývajícím se studiem nebo výukou češtiny, respektive v oborech orientovaných obecně na jazyk a jeho aplikace (tj. může být vysokoškolským pedagogem, samostatným vědeckým pracovníkem nebo vývojovým pracovníkem). V závislosti na tématu dizertační práce je absolvent studia také připraven plnit specializované úkoly v rámci rozličných paměťových institucí, ve kterých je vyžadována znalost dějin či stavu současného jazyka, zejména vzhledem k jejich pramenným zdrojům a informačním databázím (může být tvůrcem informačních databází, pracovníkem oddělení rukopisů a starých tisků či kurátorem sbírek písemných pramenů / digitálních databází).

Přijímací řízení

Přijímací řízení do doktorského studia probíhá 2x ročně, tj. pro nástup v podzimním nebo v jarním semestru.

Uchazeč o doktorské studium předloží životopis, soupis publikační činnosti a projekt uvažované disertační práce.

Na ÚČJ lze studovat doktorský program Český jazyk, v němž se student profiluje v těchto třech směrech:

1) Synchronní lingvistika (formální syntax, morfologie a fonologie, jazyková typologie) – garanti: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., a Mgr. Pavel Caha, Ph.D.

2) Diachronní lingvistika (syntaktické, morfologické a onomastické aspekty vývoje češtiny staré a střední doby, etymologie, dialektologie) – garant: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

3) Korpusová a počítačová lingvistika (tvorba, značkování a využití specializovaných jazykových korpusů, algoritmizace) – garant: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Student se podle svého zaměření zařadí do jedné z těchto tří studijních skupin. Jejich organizace je v gesci příslušných garantů. Ve skupině absolvuje povinné Doktorské semináře I-VIII (CJDY03-10).

V rámci doktorského programu českého jazyka je rovněž možno absolvovat dva specializační plány:

Český jazyk se specializací

– Zemské jazyky

– Experimentální a aplikovaná lingvistika

1. Specializace Zemské jazyky je organizována na půdorysu latino-germano-bohemistickém (je realizována Ústavem klasických studií, Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Ústavem české literatury a Ústavem českého jazyka). Je určena zájemcům o jazykovědnou paleobohemistiku, jimž prezentuje starou češtinu v patřičném latino-germano-bohemistickém kontextu. Cílem této specializace je umožnit posluchačům komplexní jazykovědný i literárněvědný vhled do středověkého písemnictví.

Specializační předměty z oblasti Zemské jazyky jsou: 2 povinné předměty - Textová kritika I (LMD_001), Textová kritika II (LMD_002) a 7 povinně volitelných předmětů - Stará čeština (CJDSM001), Česká středověká literatura (CLDS_a33), Evropské raně novověké paralely (CLDS_a34), Středověká latina (LMD_003), Středověká němčina (NJDS_001), Středověká latinská literatura (LMD_004), Německá středověká literatura (NJDS_002). Podle zaměření disertace si student povinně zapíše minimálně 4 specializační předměty.

2. Specializace Experimentální a aplikovaná lingvistika je zaměřena na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti využití experimentálních metod a metod aplikujících formální přístupy k přirozenému jazyku (je organizována hlavními akademickými pracovišti s lingvistickým zaměřením: Ústavem českého jazyka, Ústavem jazykovědy a baltistiky, Katedrou anglistiky a amerikanistiky, Ústavem románských jazyků a literatur, Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky). Je určena zájemcům o jazykovědu, která klade důraz na observaci jazykových dat a jejich zpracování matematickými metodami a na teoretické problémy spojené s aplikací formálních metod na materiál přirozeného jazyka.

Specializační předměty z oblasti Experimentální a aplikovaná lingvistika jsou: Korpusová lingvistika (CJDSL001), Kritická práce s daty I (CJDSL002), Kritická práce s daty II (LgDEA10), Experimentální syntax a sémantika (LgDEA09), Využití moderních technologií v humanitních vědách (AJ32059), Analýza diskurzu (AJ32058), Etika výzkumu (PGDS00EV). Podle zaměření disertace si student povinně zapíše minimálně 4 specializační předměty.

 

Co můžeme doktorandovi nabídnout?

zázemí tradičního pracoviště

možnost podílet se na vědecko‑výzkumných projektech členů pracoviště

rozsáhlé kontakty se zahraničními univerzitami

finanční bonusy nad rámec standardního stipendia

 

Co od doktoranda požadujeme?

Podíl na tzv. specifickém výzkumu v rámci ÚČJ, což znamená, že:

– doktorand minimálně dvakrát za studium (prezenční forma) publikuje článek, v němž prezentuje výsledky výzkumu vztahujícího se k jeho disertační práci (v 1. roce studia to může být pouze recenze); článek musí být zveřejněn buď v odborném lingvistickém časopise (z domácích zejména Linguistica Brunensia, Naše řeč, Slovo a slovesnost nebo Listy filologické), nebo v konferenčním sborníku (viz předměty Vědecká studie I – CJDY14 a Vědecká studie II – CJDY20);

– doktorand minimálně dvakrát za studium (prezenční forma) vystoupí na konferenci, kde prezentuje výsledky výzkumu vztahujícího se k jeho disertační práci (viz předměty Prezentace I – CJDY13, Prezentace II – CJDY21);

– doktorand se každoročně účastní Doktorandského dne ÚČJ, přičemž minimálně dvakrát během studia se vyžaduje aktivní účast (viz předměty Doktorský den I – CJDY11 a Doktorský den II – CJDY12);

– doktorand pravidelně navštěvuje doktorský seminář, který organizuje vždy garant jeho studijní skupiny.

Podíl na výuce v rámci ÚČJ, což znamená, že doktorand má být trénován v pedagogických kompetencích vysokoškolského učitele, neboť součástí curricula vědeckého pracovníka je i schopnost učit druhé. K tomuto účelu slouží též povinně volitelný předmět Výuka (CJDY24).

Podíl na životě ÚČJ, což mj. znamená, že se doktorand účastní akcí pořádaných ÚČJ (přednášky zahraničních odborníků, konference, workshopy) a participuje na jejich organizaci.

 

Závěr studia

Podmínky ukončení studia:

– získání min. 240 kreditů

– úspěšné vykonání státní zkoušky (viz Doktorská zkouška CJDY16)

Zkouška je koncipována jako odborná disputace o lingvistických problémech se členy zkušební komise. Nejpozději měsíc před zkouškou komise stanoví soubor témat, která budou předmětem diskuse, a seznámí s nimi uchazeče. Zkouška probíhá nezávisle na obhajobě disertační práce vždy ve zkouškovém období a student ji musí úspěšně absolvovat do konce 6. semestru studia.

– odevzdání disertační práce a tezí k ní (viz Doktorská práce – CJDY18 a Teze – CJDY17) a její úspěšné obhájení

 

Složení oborové rady (od IX. 2019)


Předseda

doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Interní členové

Mgr. Pavel Caha, Ph.D.

 

doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.

 

doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

 

prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

 

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

 

prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

 

doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

 

Externí členové

PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
Akademie věd České republiky

 

 

prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula
University of Regensburg

 

 

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Univerzita Karlova v Praze

 

 

doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.
Akademie věd České republiky

 

  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info