Počítačová lingvistika

Přijímací řízení a podrobné informace o studiu

Informace o přijímacím řízení a další detaily související se studiem jsou pro uchazeče detailně popsány zde.

Předměty

Informace o povinných a povinně volitelných předmětech vč. doporučeného průchodu studiem jsou v Katalogu programů. Je třeba zvolit správný studijní plán. V „klasickém řazení“ se snáze hledají informace o tom, které předměty jsou povinné, povinně volitelné či profilové. V „řazení po semestrech“ je uveden doporučený studijní plán. Pro kontrolu plnění všech povinných a povinně volitelných předmětů je ale potřeba používat kontrolní šablony v ISu. Jak se k nim dostat je popsáno níže. Informace v kontrolní šabloně jsou rozhodující pro splnění podmínek studia.

Seznam předmětů vyučovaných v tomto semestru je zde.

 

Konzultant pro studijní záležitosti za ÚČJ: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (hlavacko@phil.muni.cz)

Studijní a zkušební řád MU: zde

Jak se v ISu dostat ke kontrolní šabloně?

 • otevřete stránky https://is.muni.cz/
 • v levém sloupci klikněte na STUDENT
 • vpravo nahoře klikněte na oddíl Během studia a poté na KONTROLA PRŮCHODU STUDIEM
 • z šablon zaškrtnutím vyberte správný obor a imatrikulační ročník
 • (např. ... imatrikulace od 2019/Bakalářské studijní programy/Český jazyk a literatura/hlavní studijní plán)
 • klikněte na tlačítko ZKONTROLOVAT STUDIUM

Bakalářská diplomová práce

Obhájené bakalářské práce

2021

Slovník překladových ekvivalentů pro lingvistiku (Eliška Svobodová)

Nástroj pro kvantitativní porovnávání anotace korpusu (Vlasta Ohlídalová)

Výuka češtiny jako cizího jazyka pro mluvčí slovenštiny na lékařských fakultách (Anna
Ratajová)

Automatická detekce obtížných překlepů (Klára Šalšová)

Detekce polarity sentimentu (Monika Horáková)

Vývoj pozice posesiv 3. osoby v nominální frázi – korpusová sonda (Šárka Melicharová)

Aplikace typového systému pro valenční rámce (Nella Mazáčová)

Vybrané problémy automatického doplňování interpunkce (Kateřina Šlápotová)

 

2020

Derivační slovník češtiny pro nerodilé mluvčí (Erik Citterberg)

Pádová flexe českých číslovek v kombinaci s počítaným jménem (František Kovařík)

 

2019

Mobilní aplikace: Elektronický slovník s definicemi založenými na derivačních rysech
slovotvorně motivovaných slov (Kryštof Davídek)

Přehled užití vyjmenovaných slov z hlediska tvarů (Filip Kubeček)

Zpracování frazeologismů do VerbaLexu, příklady z korpusu, pravidla užití, styl (Bernadeta Kurešová)

Propria mezi vyjmenovanými slovy (Ludmila Šikulová)

 

2018

Srovnání jazykových prostředků různých médií v článcích s touž tematikou (Sára Hlisnikovská)

Morfologická analýza neologismů v internetovém jazyce (Miroslava Kachlířová)

Projevy generačního rozdílu ve způsobu vyjadřování politiků (Dan Sláma)

Vybraný problém homonymie slovesných tvarů z hlediska automatické morfologické analýzy (Běla Šebestová)

Vyvážení a rozšíření korpusu GEOGRAF (Kristýna Pličková)

E-learningový kurz k výuce syntaxe (Michala Vacíková)

Pojetí stylu a stylistiky v časopise Naše řeč (Adam Kunovský)

 

2017

Návrh cvičení k výuce češtiny pro cizince přes m-learning (Soňa Nováčková)

Tvorba uživatelského manuálu pro Sketch Engine (Nikola Petříková)

Analýza tvarů s nízkou frekvencí v mluvených korpusech řady ORAL (Jana Vrtělová)

Tvorba uživatelského manuálu pro DEBDict a Deriv (Veronika Kalivodová)

Diagnostika jazykových kompetencí u dítěte-cizince předškolního věku (Jitka Dohnalová)

Rozšíření sémantické sítě s využitím korpusu (Pavla Benetinová)

Názvy zvířecích druhů a jejich zástupců: vzorce a jejich frekvence (Lucie Findejsová)

Akuzativní kvantifikátory v subjektové pozici (Barbora Obluková)

Příznakovost a frekvence (Nikola Jančová)

Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka (Zbyněk Michálek) - 2. místo v soutěži o Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci mimořádné hodnoty

 

2016

Příznakovost a frekvence (Klára Vostřelová)

Příznakovost a frekvence (Anna Plocková)

Identifikace polohových informací v nestrukturovaném textu (Marie Novotná)

Sémantická analýza a jmenné fráze (Jana Koláčková)

Analýza jazykového materiálu v korpusu GEOGRAF (Helena Geržová)

Vybrané názvy zvířat ze Zoo Brno (Eliška Bendáková)

Návrh chybějících interních odkazů v české Wikipedii (Vojtěch Mrkývka)

Arne X: výuková počítačová hra (Ondřej Mrázek)

Analýza jazyka komiksu (Hejkalová Neli)

Grafické rozhraní pro prediktivní zápis textu (David Klement) – 2. místo v soutěži o Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci mimořádné hodnoty

Mělké sémantické valence a přechodová pravidla (Jakub Konečný)

Extrakce informací z popisků produktů (Markéta Masopustová)

Analýza stylu (Lucie Pospíšilová)

 

2015

Slovník a gramatika diskuzních fór (Blanka Hanzlová)

Analýza textů v uživatelském rozhraní antivirových programů (Lucie Jiráková)

Identifikace syntakticky nejednoznačných vět (Štěpán Mach)

Návrh algoritmu pro vyhodnocení bezkontextových pravopisných chyb (Vojtěch Škvařil)

Morfologické varianty jako problém strojové analýzy češtiny (Adriana Babincová)

Anglické žákovské korpusy (Matouš Ejem)

Podklady pro výuku vytvořené na základě analýzy chyb ve studentských odborných textech

(Ingrid Habermannová)

Sbírka lingvisticky motivovaných příkladů CQL (Lucie Kaplanová)

Automatické doplňování interpunkce s využitím analyzátoru SET (Jakub Machura) – 1. místo v soutěži o Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci mimořádné hodnoty

Rozšíření sémantické sítě s využitím korpusu (Zuzana Pelikánová)

Korpus jako zdroj dat pro optimalizaci automatické morfologické analýzy (Daniela Ryšavá)

Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU (Marie Stará)

Získávání informací o lidech z korpusu (Barbora Ulipová)

Použití vybraných anglicismů v českých textech korpusu CzTenTen12 (Nikol Volková)

Doplňování diakritiky do volného textu (Marie Martínková)

 

2014

Analýza skloňování nesklonných slov (Michal Cukr)

Mezijazyková homografa v českých textech (Tomáš Neugebauer)

Automatické vyznačení českých slovosledných pozic a jednotek funkční větné perspektivy (Ondřej Svoboda)

Frekvence a produktivita substantivního sufixu -ec na materiálu korpusu (Sandra Tukačová)

Generátor českého textu (Jiří Berka)

Analýza jmenných tvarů adjektiv a pasivních příčestí ve slovníku morfologického analyzátoru ajka (Veronika Hájková)

Analýza chyb v diktátech žáků po absolvování 1. stupně ZŠ (Barbora Kolářová)

Ruční anotace morfologické segmentace češtiny (Květa Mrštíková)

Doplnění lexikografických informací pro slovník českého znakového jazyka (Kateřina Nová)

Frekvenční analýza českých floskulí na vybraných korpusech (Helena Palátová)

Systém pro zpracování dat a vyhodnocení morfologické segmentace češtiny (Pavel Šturc)

 

2013

Tvorba syntaktických pravidel pro detekci frází v rámci analyzátoru SET (Iveta Beranová)

Urážlivé, vulgární a rasistické projevy na internetových diskusních fórech (Irena Diatelová)

Morfematický anglicko-český slovník (Dagmar Husárová)

Návrh koncepce procvičování vybraných jevů lexikálního pravopisu (Adéla Kereková)

Prezentace imperativu při výuce češtiny jako cizího jazyka (Eva Koláčková)

Jazyk seznamovacích inzerátů na internetu (Tereza Marková)

Tvorba korpusu novinových titulků a jeho analýza (Pavlína Sedlářová)

Značkování kategorie stupeň v pražském a brněnském automatickém zpracování české morfologie (Jitka Dvořáková)

Využití syntaktické informace při verifikaci autorství anonymních dokumentů (Kristýna Zemková)

Užitečné rady, návody a odkazy (vypracovala Marie Stará, jde o výsledek bakalářské práce Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU)

 

Co je potřeba udělat v souvislosti s psaním diplomové práce?
 • v IS si zaregistrujete předměty PLIN001 Bakalářská diplomová práce a PLIN002 Seminář k bakalářské diplomové práci

 • dále se v IS v položce Student → Přihlašování se k tématům/variantám přihlásíte k Vámi vybranému tématu, případně Vás přihlásí vedoucí práce

 • rozsah práce je určen počtem znaků, započítává se do něj vlastní text, poznámkový aparát, obsah (o započítávání příloh rozhoduje vedoucí práce); do rozsahu se naopak nezahrnuje seznam literatury, titulní strany a čestné prohlášení; doporučený rozsah pro bakalářskou diplomovou práci je 70 000 znaků, pro magisterskou diplomovou práci 140 000 znaků (uvedená čísla jsou pouze orientační)

 • instrukce a rady můžete najít na webu FF MU https://www.phil.muni.cz/ → položka Student → dole Závěr studia → Šablona závěrečné práce

 • jednotné termíny pro odevzdávání práce jsou:

- pro studenty, kteří chtějí skládat státní zkoušku v jarním semestru, 30. duben

- pro studenty, kteří chtějí skládat státní zkoušku v podzimním semestru, 30. listopad

- popř. 30. červen pro studenty, kteří by měli řádný termín státní zkoušky v září (bude-li vypisován)

 • za oba předměty (tj. PLIN001 a PLIN002) uděluje zápočet vedoucí práce
 • teprve po zapsání zápočtů do IS je možno hotovou práci tzv. zveřejnit - tím se rozumí odevzdání její elektronické verze do archivu závěrečných prací v IS (vytváří se automaticky)

 • název práce v rozpisu prací i v odevzdané elektronické podobě musí být totožný

 • do archivu vám bude uložen také posudek vedoucího práce a oponenta

 • závěrečná práce a posudky musí být výše uvedeným způsobem zveřejněny nejméně 3 pracovní dny před konáním obhajoby

 • jakmile uložíte práci do archivu, váš vedoucí ve stanoveném termínu ověří čitelnost vloženého exempláře a provede jeho kontrolu prostřednictvím aplikace pro odhalování plagiátů

 

 

Po zvládnutí všech výše uvedených kroků už vás bude čekat pouze" obhajoba práce v den konání státní závěrečné zkoušky.

 

Informace k diplomovým pracím je možno najít rovněž ve Studijním a zkušebním řádu MU

(článek 38 - Zveřejňování, kontrola a archivace závěrečných prací) + na webu FF MU (http://www.phil.muni.cz/) Student → dole Závěr studia → Státní závěrečné zkoušky

Informace ke státní závěrečné zkoušce

Studijní okruhy k SZZ (hlavní, jednooborové)

Studijní okruhy k SZZ (vedlejší)

Státní závěrečné zkoušky probíhají pro podzimní semestr v lednu (řádný i opravný termín), pro jarní semestr v červnu (řádný i opravný termín) a v září (pouze řádný termín).

Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám

Studenti hlásící se ke státní závěrečné zkoušce musí mít splněny všechny náležitosti k řádnému ukončení studia (včetně potvrzení ze studijního oddělení o splnění všech studijních povinností). Studenti, kteří chtějí vykonat státní závěrečnou zkoušku, musí mít v ISu zapsán předmět SZZ a musí být v ISu přihlášeni ke SZZ (po vypsání termínů).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info