Počítačová lingvistika


Přijímací řízení a informace o studiu

Informace o přijímacím řízení a další detaily související se studiem jsou pro uchazeče detailně popsány zde.


Předměty a studijní a zkušební řád

Informace o povinných a povinně volitelných předmětech vč. doporučeného průchodu studiem jsou v Katalogu programů. Je třeba zvolit správný studijní plán. V „klasickém řazení“ se snáze hledají informace o tom, které předměty jsou povinné, povinně volitelné či profilové. V „řazení po semestrech“ je uveden doporučený studijní plán. Pro kontrolu plnění všech povinných a povinně volitelných předmětů je ale potřeba používat kontrolní šablony v ISu. Jak se k nim dostat je popsáno níže. Informace v kontrolní šabloně jsou rozhodující pro splnění podmínek studia.

Konzultant pro studijní záležitosti za ÚČJ: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (hlavacko@phil.muni.cz)

Jak se v ISu dostat ke kontrolní šabloně?

 1. Otevřete stránky https://is.muni.cz/.
 2. V levém sloupci klikněte na STUDENT.
 3. Vpravo nahoře klikněte na oddíl Během studia a poté na KONTROLA PRŮCHODU STUDIEM.
 4. Z šablon zaškrtnutím vyberte správný obor a imatrikulační ročník (např. ... imatrikulace od 2019/Bakalářské studijní programy/Český jazyk a literatura/hlavní studijní plán).
 5. Klikněte na tlačítko ZKONTROLOVAT STUDIUM.

Bakalářská diplomová práce

Užitečné rady, návody a odkazy (vypracovala Marie Stará, jde o výsledek bakalářské práce Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU).

Diplomové práce zadané na Ústavu českého jazyka

Téma diplomové práce si vybírá student na základě nabídky témat u jednotlivých vyučujících v Informačním systému (Rozpisy témat), popř. pokud má zájem zpracovat téma mimo nabídku, může se obrátit na příslušného vyučujícího. Před přihlášením k tématu je doporučeno téma s potenciálním vedoucím práce nejdříve osobně konzultovat. Student se k tématu přihlašuje výhradně přes IS. 

V IS si zaregistrujete předměty PLIN001 Bakalářská diplomová práce a PLIN002 Seminář k bakalářské diplomové práci. Za oba předměty uděluje zápočet vedoucí práce.

Teprve po zapsání zápočtů do IS je možno hotovou práci tzv. zveřejnit – tím se rozumí odevzdání její elektronické verze do archivu závěrečných prací v IS. Do archivu vám bude uložen posudek vedoucího práce a oponenta nejméně 3 pracovní dny před konáním obhajoby.

Jakmile uložíte práci do archivu, váš vedoucí ve stanoveném termínu ověří čitelnost vloženého exempláře a provede jeho kontrolu prostřednictvím aplikace pro odhalování plagiátů.

Instrukce a rady můžete najít na webu FF MU https://www.phil.muni.cz/ → položka Student → dole Závěr studia → Šablona závěrečné práce.

Termíny odevzdání
 • do 30. dubna – závěrečná zkouška v červnu
 • do 30. června – závěrečná zkouška v září
 • do 30. listopadu – závěrečná zkouška v lednu
Pokyny k odevzdání práce
 1. Student musí před odevzdáním zkontrolovat finální podobu tématu diplomové práce v aplikaci Rozpisy témat (https://is.muni.cz/auth/rozpis) – tj. zda je student k tématu přihlášen, zda je zadán vedoucí práce, zda nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání.
 2. Student musí řádně naplnit archiv závěrečné práce v ISu.
  a) Studenti, kteří práci odevzdávají v jarním semestru – do 30. dubna.
  b) Studenti, kteří budou obhajovat v září – do 30. června.
  c) Studenti, kteří práci odevzdávají v podzimním semestru – do 30. listopadu.
 3. Po vložení jazykovědně diplomové práce do archivu v ISu je třeba tuto skutečnost oznámit sekretářce ÚČJ e-mailem na bohem@phil.muni.cz. Vložení literárněvědné práce prosím oznamte na ÚČL na mail bromova@phil.muni.cz.

Název práce v rozpisu témat i v odevzdané elektronické podobě musí být stejný.

Každá odevzdaná práce musí mít český i anglický název.

Podrobný fakultní harmonogram viz zde.

Doporučená formální úprava

Doporučený rozsah bakalářské diplomové práce: 70 000 znaků.

Závaznou součástí práce je titulní strana, čestné prohlášení o původnosti práce (s podpisem autora), obsah, soupis použité literatury, abstrakt (anotace a klíčová slova – podle pokynů v IS).

Práce musí mít náležitou formální úroveň, tedy musí být napsána odborným stylem, ve spisovném jazyce a bez pravopisných chyb. Autor odpovídá za jazykovou správnost – u prací odevzdávaných na Ústavu českého jazyka se k tomuto zvláště přihlíží a hrubé nedostatky v této oblasti mohou být důvodem pro nepřijetí práce.

Pozornost je třeba věnovat také způsobu citace. Bibliografické citace jsou obecně určovány platnou normou (ČSN ISO 690) a zvyklostmi Ústavu českého jazyka. Přihlíží se také např. k citační praxi časopisu Naše řeč, popř. k informacím uvedeným v Příruční mluvnici češtiny 1995, s. 665–669. Nedoporučuje se automaticky přebírat citace uváděné v knihovních katalozích, vždy je třeba znění bibliografického údaje ověřit.

Způsoby citování
Harvardský systém

Holá (2006) tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené (Šuleř, 2009b, s. 75).

Metoda poznámek

Holá¹ tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené

Metoda číselných odkazů

Holá [25] tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené [8, s. 75].

Ukázky bibliografických zápisů podle normy ISO 690
 • PETKEVIČ, Vladimír. (2017). Anotace. In: KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ (eds.). CzechEncy ㄧ Nový encyklopedický slovník češtiny[online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2024-05-14]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/A NOTACE.
 • Internetová jazyková příručka. (2024). [online]. Praha: ÚJČ AV ČR, 2008‒2024 [cit. 2024-04-22]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/.
 • OSOLSOBĚ, Klára. (1996). Algoritmický popis české formální morfologie a strojový slovník češtiny. Brno, 1996. Disertační práce. FF MU
 • PLESKALOVÁ, Jana. ( 2021) Z historie ženských pojmenování v českých zemích. Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2021, roč. 72, č. 1, s. 142–150. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2021-0019.
Příklady citování nástrojů s umělou inteligencí
Obecné použití
Při přípravě této práce autor použil [NÁZEV APLIKACE; WEBOVÁ ADRESA APLIKACE] za účelem [DŮVOD]. Po použití tohoto nástroje autor provedl kontrolu obsahu a přebírá za něj plnou zodpovědnost.
Konkrétní použití

„Při přípravě této práce autor použil DeepL (www.deepl.com) za účelem překladu anglického textu. Po použití tohoto nástroje autor provedl kontrolu obsahu a přebírá za něj plnou zodpovědnost.“

Příklady citování podle Chicago Manual of Style v poznámce pod čarou:
 1. Text generated by ChatGPT, OpenAI, October 12, 2023, https://chat.openai.com/chat.
 2. ChatGPT, response to Explain how to make pizza dough from common household ingredients, OpenAI, October 12, 2023
Obhájené bakalářské práce

2021

 • Slovník překladových ekvivalentů pro lingvistiku (Eliška Svobodová)
 • Nástroj pro kvantitativní porovnávání anotace korpusu (Vlasta Ohlídalová)
 • Výuka češtiny jako cizího jazyka pro mluvčí slovenštiny na lékařských fakultách (Anna
  Ratajová)
 • Automatická detekce obtížných překlepů (Klára Šalšová)
 • Detekce polarity sentimentu (Monika Horáková)
 • Vývoj pozice posesiv 3. osoby v nominální frázi – korpusová sonda (Šárka Melicharová)
 • Aplikace typového systému pro valenční rámce (Nella Mazáčová)
 • Vybrané problémy automatického doplňování interpunkce (Kateřina Šlápotová)

2020

 • Derivační slovník češtiny pro nerodilé mluvčí (Erik Citterberg)
 • Pádová flexe českých číslovek v kombinaci s počítaným jménem (František Kovařík)

2019

 • Mobilní aplikace: Elektronický slovník s definicemi založenými na derivačních rysech
  slovotvorně motivovaných slov (Kryštof Davídek)
 • Přehled užití vyjmenovaných slov z hlediska tvarů (Filip Kubeček)
 • Zpracování frazeologismů do VerbaLexu, příklady z korpusu, pravidla užití, styl (Bernadeta Kurešová)
 • Propria mezi vyjmenovanými slovy (Ludmila Šikulová)

2018

 • Srovnání jazykových prostředků různých médií v článcích s touž tematikou (Sára Hlisnikovská)
 • Morfologická analýza neologismů v internetovém jazyce (Miroslava Kachlířová)
 • Projevy generačního rozdílu ve způsobu vyjadřování politiků (Dan Sláma)
 • Vybraný problém homonymie slovesných tvarů z hlediska automatické morfologické analýzy (Běla Šebestová)
 • Vyvážení a rozšíření korpusu GEOGRAF (Kristýna Pličková)
 • E-learningový kurz k výuce syntaxe (Michala Vacíková)
 • Pojetí stylu a stylistiky v časopise Naše řeč (Adam Kunovský)

2017

 • Návrh cvičení k výuce češtiny pro cizince přes m-learning (Soňa Nováčková)
 • Tvorba uživatelského manuálu pro Sketch Engine (Nikola Petříková)
 • Analýza tvarů s nízkou frekvencí v mluvených korpusech řady ORAL (Jana Vrtělová)
 • Tvorba uživatelského manuálu pro DEBDict a Deriv (Veronika Kalivodová)
 • Diagnostika jazykových kompetencí u dítěte-cizince předškolního věku (Jitka Dohnalová)
 • Rozšíření sémantické sítě s využitím korpusu (Pavla Benetinová)
 • Názvy zvířecích druhů a jejich zástupců: vzorce a jejich frekvence (Lucie Findejsová)
 • Akuzativní kvantifikátory v subjektové pozici (Barbora Obluková)
 • Příznakovost a frekvence (Nikola Jančová)
 • Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka (Zbyněk Michálek) - 2. místo v soutěži o Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci mimořádné hodnoty

2016

 • Příznakovost a frekvence (Klára Vostřelová)
 • Příznakovost a frekvence (Anna Plocková)
 • Identifikace polohových informací v nestrukturovaném textu (Marie Novotná)
 • Sémantická analýza a jmenné fráze (Jana Koláčková)
 • Analýza jazykového materiálu v korpusu GEOGRAF (Helena Geržová)
 • Vybrané názvy zvířat ze Zoo Brno (Eliška Bendáková)
 • Návrh chybějících interních odkazů v české Wikipedii (Vojtěch Mrkývka)
 • Arne X: výuková počítačová hra (Ondřej Mrázek)
 • Analýza jazyka komiksu (Hejkalová Neli)
 • Grafické rozhraní pro prediktivní zápis textu (David Klement) – 2. místo v soutěži o Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci mimořádné hodnoty
 • Mělké sémantické valence a přechodová pravidla (Jakub Konečný)
 • Extrakce informací z popisků produktů (Markéta Masopustová)
 • Analýza stylu (Lucie Pospíšilová)

2015

 • Slovník a gramatika diskuzních fór (Blanka Hanzlová)
 • Analýza textů v uživatelském rozhraní antivirových programů (Lucie Jiráková)
 • Identifikace syntakticky nejednoznačných vět (Štěpán Mach)
 • Návrh algoritmu pro vyhodnocení bezkontextových pravopisných chyb (Vojtěch Škvařil)
 • Morfologické varianty jako problém strojové analýzy češtiny (Adriana Babincová)
 • Anglické žákovské korpusy (Matouš Ejem)
 • Podklady pro výuku vytvořené na základě analýzy chyb ve studentských odborných textech
 • (Ingrid Habermannová)
 • Sbírka lingvisticky motivovaných příkladů CQL (Lucie Kaplanová)
 • Automatické doplňování interpunkce s využitím analyzátoru SET (Jakub Machura) – 1. místo v soutěži o Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci mimořádné hodnoty
 • Rozšíření sémantické sítě s využitím korpusu (Zuzana Pelikánová)
 • Korpus jako zdroj dat pro optimalizaci automatické morfologické analýzy (Daniela Ryšavá)
 • Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU (Marie Stará)
 • Získávání informací o lidech z korpusu (Barbora Ulipová)
 • Použití vybraných anglicismů v českých textech korpusu CzTenTen12 (Nikol Volková)
 • Doplňování diakritiky do volného textu (Marie Martínková)

2014

 • Analýza skloňování nesklonných slov (Michal Cukr)
 • Mezijazyková homografa v českých textech (Tomáš Neugebauer)
 • Automatické vyznačení českých slovosledných pozic a jednotek funkční větné perspektivy (Ondřej Svoboda)
 • Frekvence a produktivita substantivního sufixu -ec na materiálu korpusu (Sandra Tukačová)
 • Generátor českého textu (Jiří Berka)
 • Analýza jmenných tvarů adjektiv a pasivních příčestí ve slovníku morfologického analyzátoru ajka (Veronika Hájková)
 • Analýza chyb v diktátech žáků po absolvování 1. stupně ZŠ (Barbora Kolářová)
 • Ruční anotace morfologické segmentace češtiny (Květa Mrštíková)
 • Doplnění lexikografických informací pro slovník českého znakového jazyka (Kateřina Nová)
 • Frekvenční analýza českých floskulí na vybraných korpusech (Helena Palátová)
 • Systém pro zpracování dat a vyhodnocení morfologické segmentace češtiny (Pavel Šturc)

2013

 • Tvorba syntaktických pravidel pro detekci frází v rámci analyzátoru SET (Iveta Beranová)
 • Urážlivé, vulgární a rasistické projevy na internetových diskusních fórech (Irena Diatelová)
 • Morfematický anglicko-český slovník (Dagmar Husárová)
 • Návrh koncepce procvičování vybraných jevů lexikálního pravopisu (Adéla Kereková)
 • Prezentace imperativu při výuce češtiny jako cizího jazyka (Eva Koláčková)
 • Jazyk seznamovacích inzerátů na internetu (Tereza Marková)
 • Tvorba korpusu novinových titulků a jeho analýza (Pavlína Sedlářová)
 • Značkování kategorie stupeň v pražském a brněnském automatickém zpracování české morfologie (Jitka Dvořáková)
 • Využití syntaktické informace při verifikaci autorství anonymních dokumentů (Kristýna Zemková)

Informace ke státní závěrečné zkoušce

Státní závěrečné zkoušky probíhají pro podzimní semestr v lednu (řádný i opravný termín), pro jarní semestr v červnu (řádný i opravný termín) a v září (pouze řádný termín).

Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám

Studenti hlásící se ke státní závěrečné zkoušce musí mít splněny všechny náležitosti k řádnému ukončení studia (včetně potvrzení ze studijního oddělení o splnění všech studijních povinností). Studenti, kteří chtějí vykonat státní závěrečnou zkoušku, musí mít v ISu zapsán předmět SZZ a musí být v ISu přihlášeni ke SZZ (po vypsání termínů).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info