Počítačová lingvistika

Přijímací řízení a podrobné informace o studiu

Informace o přijímacím řízení a další detaily související se studiem jsou pro uchazeče detailně popsány zde.

Předměty

Informace o povinných a povinně volitelných předmětech vč. doporučeného průchodu studiem jsou v Katalogu programů. Je třeba zvolit správný studijní plán. V „klasickém řazení“ se snáze hledají informace o tom, které předměty jsou povinné, povinně volitelné či profilové. V „řazení po semestrech“ je uveden doporučený studijní plán. Pro kontrolu plnění všech povinných a povinně volitelných předmětů je ale potřeba používat kontrolní šablony v ISu. Jak se k nim dostat je popsáno níže. Informace v kontrolní šabloně jsou rozhodující pro splnění podmínek studia.

Seznam předmětů vyučovaných v tomto semestru je zde.

 

Konzultant pro studijní záležitosti za ÚČJ: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (hlavacko@phil.muni.cz)

Studijní a zkušební řád MU: zde

Jak se v ISu dostat ke kontrolní šabloně?

  • otevřete stránky https://is.muni.cz/
  • v levém sloupci klikněte na STUDENT
  • vpravo nahoře klikněte na oddíl Během studia a poté na KONTROLA PRŮCHODU STUDIEM
  • z šablon zaškrtnutím vyberte správný obor a imatrikulační ročník
  • (např. ... imatrikulace od 2019/Bakalářské studijní programy/Český jazyk a literatura/hlavní studijní plán)
  • klikněte na tlačítko ZKONTROLOVAT STUDIUM

Bakalářská diplomová práce

Obhájené bakalářské práce

2018

Srovnání jazykových prostředků různých médií v článcích s touž tematikou (Sára Hlisnikovská)

Morfologická analýza neologismů v internetovém jazyce (Miroslava Kachlířová)

Projevy generačního rozdílu ve způsobu vyjadřování politiků (Dan Sláma)

Vybraný problém homonymie slovesných tvarů z hlediska automatické morfologické analýzy (Běla Šebestová)

Vyvážení a rozšíření korpusu GEOGRAF (Kristýna Pličková)

E-learningový kurz k výuce syntaxe (Michala Vacíková)

Pojetí stylu a stylistiky v časopise Naše řeč (Adam Kunovský)

 

2017

Návrh cvičení k výuce češtiny pro cizince přes m-learning (Soňa Nováčková)

Tvorba uživatelského manuálu pro Sketch Engine (Nikola Petříková)

Analýza tvarů s nízkou frekvencí v mluvených korpusech řady ORAL (Jana Vrtělová)

Tvorba uživatelského manuálu pro DEBDict a Deriv (Veronika Kalivodová)

Diagnostika jazykových kompetencí u dítěte-cizince předškolního věku (Jitka Dohnalová)

Rozšíření sémantické sítě s využitím korpusu (Pavla Benetinová)

Názvy zvířecích druhů a jejich zástupců: vzorce a jejich frekvence (Lucie Findejsová)

Akuzativní kvantifikátory v subjektové pozici (Barbora Obluková)

Příznakovost a frekvence (Nikola Jančová)

Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka (Zbyněk Michálek) - 2. místo v soutěži o Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci mimořádné hodnoty

 

2016

Příznakovost a frekvence (Klára Vostřelová)

Příznakovost a frekvence (Anna Plocková)

Identifikace polohových informací v nestrukturovaném textu (Marie Novotná)

Sémantická analýza a jmenné fráze (Jana Koláčková)

Analýza jazykového materiálu v korpusu GEOGRAF (Helena Geržová)

Vybrané názvy zvířat ze Zoo Brno (Eliška Bendáková)

Návrh chybějících interních odkazů v české Wikipedii (Vojtěch Mrkývka)

Arne X: výuková počítačová hra (Ondřej Mrázek)

Analýza jazyka komiksu (Hejkalová Neli)

Grafické rozhraní pro prediktivní zápis textu (David Klement) – 2. místo v soutěži o Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci mimořádné hodnoty

Mělké sémantické valence a přechodová pravidla (Jakub Konečný)

Extrakce informací z popisků produktů (Markéta Masopustová)

Analýza stylu (Lucie Pospíšilová)

 

2015

Slovník a gramatika diskuzních fór (Blanka Hanzlová)

Analýza textů v uživatelském rozhraní antivirových programů (Lucie Jiráková)

Identifikace syntakticky nejednoznačných vět (Štěpán Mach)

Návrh algoritmu pro vyhodnocení bezkontextových pravopisných chyb (Vojtěch Škvařil)

Morfologické varianty jako problém strojové analýzy češtiny (Adriana Babincová)

Anglické žákovské korpusy (Matouš Ejem)

Podklady pro výuku vytvořené na základě analýzy chyb ve studentských odborných textech

(Ingrid Habermannová)

Sbírka lingvisticky motivovaných příkladů CQL (Lucie Kaplanová)

Automatické doplňování interpunkce s využitím analyzátoru SET (Jakub Machura) – 1. místo v soutěži o Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci mimořádné hodnoty

Rozšíření sémantické sítě s využitím korpusu (Zuzana Pelikánová)

Korpus jako zdroj dat pro optimalizaci automatické morfologické analýzy (Daniela Ryšavá)

Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU (Marie Stará)

Získávání informací o lidech z korpusu (Barbora Ulipová)

Použití vybraných anglicismů v českých textech korpusu CzTenTen12 (Nikol Volková)

Doplňování diakritiky do volného textu (Marie Martínková)

 

2014

Analýza skloňování nesklonných slov (Michal Cukr)

Mezijazyková homografa v českých textech (Tomáš Neugebauer)

Automatické vyznačení českých slovosledných pozic a jednotek funkční větné perspektivy (Ondřej Svoboda)

Frekvence a produktivita substantivního sufixu -ec na materiálu korpusu (Sandra Tukačová)

Generátor českého textu (Jiří Berka)

Analýza jmenných tvarů adjektiv a pasivních příčestí ve slovníku morfologického analyzátoru ajka (Veronika Hájková)

Analýza chyb v diktátech žáků po absolvování 1. stupně ZŠ (Barbora Kolářová)

Ruční anotace morfologické segmentace češtiny (Květa Mrštíková)

Doplnění lexikografických informací pro slovník českého znakového jazyka (Kateřina Nová)

Frekvenční analýza českých floskulí na vybraných korpusech (Helena Palátová)

Systém pro zpracování dat a vyhodnocení morfologické segmentace češtiny (Pavel Šturc)

 

2013

Tvorba syntaktických pravidel pro detekci frází v rámci analyzátoru SET (Iveta Beranová)

Urážlivé, vulgární a rasistické projevy na internetových diskusních fórech (Irena Diatelová)

Morfematický anglicko-český slovník (Dagmar Husárová)

Návrh koncepce procvičování vybraných jevů lexikálního pravopisu (Adéla Kereková)

Prezentace imperativu při výuce češtiny jako cizího jazyka (Eva Koláčková)

Jazyk seznamovacích inzerátů na internetu (Tereza Marková)

Tvorba korpusu novinových titulků a jeho analýza (Pavlína Sedlářová)

Značkování kategorie stupeň v pražském a brněnském automatickém zpracování české morfologie (Jitka Dvořáková)

Využití syntaktické informace při verifikaci autorství anonymních dokumentů (Kristýna Zemková)

Oficiální pokyny k diplomovým pracím

Další užitečné rady, návody a odkazy (vypracovala Marie Stará, jde o výsledek bakalářské práce Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU)

Informace ke státní závěrečné zkoušce

Studijní okruhy k SZZ (hlavní, jednooborové)

Studijní okruhy k SZZ (vedlejší)

Státní závěrečné zkoušky probíhají pro podzimní semestr v lednu (řádný i opravný termín), pro jarní semestr v červnu (řádný i opravný termín) a v září (pouze řádný termín).

Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám

Studenti hlásící se ke státní závěrečné zkoušce musí mít splněny všechny náležitosti k řádnému ukončení studia (včetně potvrzení ze studijního oddělení o splnění všech studijních povinností). Studenti, kteří chtějí vykonat státní závěrečnou zkoušku, musí mít v ISu zapsán předmět SZZ a musí být v ISu přihlášeni ke SZZ (po vypsání termínů).