Počítačová lingvistika


Přijímací řízení a informace o studiu

Informace o přijímacím řízení a další detaily související se studiem jsou pro uchazeče detailně popsány zde.


Předměty a studijní a zkušební řád

Informace o povinných a povinně volitelných předmětech vč. doporučeného průchodu studiem jsou v Katalogu programů. Je třeba zvolit správný studijní plán. V „klasickém řazení“ se snáze hledají informace o tom, které předměty jsou povinné, povinně volitelné či profilové. V „řazení po semestrech“ je uveden doporučený studijní plán. Pro kontrolu plnění všech povinných a povinně volitelných předmětů je ale potřeba používat kontrolní šablony v ISu. Jak se k nim dostat je popsáno níže. Informace v kontrolní šabloně jsou rozhodující pro splnění podmínek studia.

Konzultant pro studijní záležitosti za ÚČJ: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (hlavacko@phil.muni.cz)

Jak se v ISu dostat ke kontrolní šabloně?

 1. Otevřete stránky https://is.muni.cz/.
 2. V levém sloupci klikněte na STUDENT.
 3. Vpravo nahoře klikněte na oddíl Během studia a poté na KONTROLA PRŮCHODU STUDIEM.
 4. Z šablon zaškrtnutím vyberte správný obor a imatrikulační ročník (např. ... imatrikulace od 2019/Bakalářské studijní programy/Český jazyk a literatura/hlavní studijní plán).
 5. Klikněte na tlačítko ZKONTROLOVAT STUDIUM.

Magisterská diplomová práce

Užitečné rady, návody a odkazy (vypracovala Marie Stará, jde o výsledek bakalářské práce Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU).

Diplomové práce zadané na Ústavu českého jazyka

Téma diplomové práce si vybírá student na základě nabídky témat u jednotlivých vyučujících v Informačním systému (Rozpisy témat), popř. pokud má zájem zpracovat téma mimo nabídku, může se obrátit na příslušného vyučujícího. Před přihlášením k tématu je doporučeno téma s potenciálním vedoucím práce nejdříve osobně konzultovat. Student se k tématu přihlašuje výhradně přes IS. 

V IS si zaregistrujete předměty PLIN001 Bakalářská diplomová práce a PLIN002 Seminář k bakalářské diplomové práci. Za oba předměty uděluje zápočet vedoucí práce.

Teprve po zapsání zápočtů do IS je možno hotovou práci tzv. zveřejnit – tím se rozumí odevzdání její elektronické verze do archivu závěrečných prací v IS. Do archivu vám bude uložen posudek vedoucího práce a oponenta nejméně 3 pracovní dny před konáním obhajoby.

Jakmile uložíte práci do archivu, váš vedoucí ve stanoveném termínu ověří čitelnost vloženého exempláře a provede jeho kontrolu prostřednictvím aplikace pro odhalování plagiátů.

Instrukce a rady můžete najít na webu FF MU https://www.phil.muni.cz/ → položka Student → dole Závěr studia → Šablona závěrečné práce.

Termíny odevzdání
 • do 30. dubna – závěrečná zkouška v červnu
 • do 30. června – závěrečná zkouška v září
 • do 30. listopadu – závěrečná zkouška v lednu
Pokyny k odevzdání práce
 1. Student musí před odevzdáním zkontrolovat finální podobu tématu diplomové práce v aplikaci Rozpisy témat (https://is.muni.cz/auth/rozpis) – tj. zda je student k tématu přihlášen, zda je zadán vedoucí práce, zda nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání.
 2. Student musí řádně naplnit archiv závěrečné práce v ISu.
  a) Studenti, kteří práci odevzdávají v jarním semestru – do 30. dubna.
  b) Studenti, kteří budou obhajovat v září – do 30. června.
  c) Studenti, kteří práci odevzdávají v podzimním semestru – do 30. listopadu.
 3. Po vložení jazykovědně diplomové práce do archivu v ISu je třeba tuto skutečnost oznámit sekretářce ÚČJ e-mailem na bohem@phil.muni.cz. Vložení literárněvědné práce prosím oznamte na ÚČL na mail bromova@phil.muni.cz.

Název práce v rozpisu témat i v odevzdané elektronické podobě musí být stejný.

Každá odevzdaná práce musí mít český i anglický název.

Podrobný fakultní harmonogram viz zde.

Doporučená formální úprava

Doporučený rozsah magisterské diplomové práce: 140 000 znaků.

Závaznou součástí práce je titulní strana, čestné prohlášení o původnosti práce (s podpisem autora), obsah, soupis použité literatury, abstrakt (anotace a klíčová slova – podle pokynů v IS).

Práce musí mít náležitou formální úroveň, tedy musí být napsána odborným stylem, ve spisovném jazyce a bez pravopisných chyb. Autor odpovídá za jazykovou správnost – u prací odevzdávaných na Ústavu českého jazyka se k tomuto zvláště přihlíží a hrubé nedostatky v této oblasti mohou být důvodem pro nepřijetí práce.

Pozornost je třeba věnovat také způsobu citace. Bibliografické citace jsou obecně určovány platnou normou (ČSN ISO 690) a zvyklostmi Ústavu českého jazyka. Přihlíží se také např. k citační praxi časopisu Naše řeč, popř. k informacím uvedeným v Příruční mluvnici češtiny 1995, s. 665–669. Nedoporučuje se automaticky přebírat citace uváděné v knihovních katalozích, vždy je třeba znění bibliografického údaje ověřit.

Způsoby citování
Harvardský systém

Holá (2006) tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené (Šuleř, 2009b, s. 75).

Metoda poznámek

Holá¹ tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené

Metoda číselných odkazů

Holá [25] tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené [8, s. 75].

Ukázky bibliografických zápisů podle normy ISO 690
 • PETKEVIČ, Vladimír. (2017). Anotace. In: KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ (eds.). CzechEncy ㄧ Nový encyklopedický slovník češtiny[online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2024-05-14]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/A NOTACE.
 • Internetová jazyková příručka. (2024). [online]. Praha: ÚJČ AV ČR, 2008‒2024 [cit. 2024-04-22]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/.
 • OSOLSOBĚ, Klára. (1996). Algoritmický popis české formální morfologie a strojový slovník češtiny. Brno, 1996. Disertační práce. FF MU
 • PLESKALOVÁ, Jana. ( 2021) Z historie ženských pojmenování v českých zemích. Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2021, roč. 72, č. 1, s. 142–150. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2021-0019.
Příklady citování nástrojů s umělou inteligencí
Obecné použití
Při přípravě této práce autor použil [NÁZEV APLIKACE; WEBOVÁ ADRESA APLIKACE] za účelem [DŮVOD]. Po použití tohoto nástroje autor provedl kontrolu obsahu a přebírá za něj plnou zodpovědnost.
Konkrétní použití

„Při přípravě této práce autor použil DeepL (www.deepl.com) za účelem překladu anglického textu. Po použití tohoto nástroje autor provedl kontrolu obsahu a přebírá za něj plnou zodpovědnost.“

Příklady citování podle Chicago Manual of Style v poznámce pod čarou:
 1. Text generated by ChatGPT, OpenAI, October 12, 2023, https://chat.openai.com/chat.
 2. ChatGPT, response to Explain how to make pizza dough from common household ingredients, OpenAI, October 12, 2023
Obhájené magisterské práce

2021

 • Automatická detekce chyb v konkurenčních tvarech zájmen (Filip Kubeček)
 • Automatická oprava chybného uvození vedlejších vět (Štěpán Mach)
 • Automatická detekce chyb v gramatické shodě: rozšíření pravidel (Ludmila Šikulová)

2020

 • Sémantické třídy českých sloves (Adam Kunovský)
 • Analýza příspěvků českých politiků na sociálních sítích (Dan Sláma)
 • Elektronický kurz počítačové lingvistiky (Michala Vacíková)

2019

 • Doplněk do prohlížeče pro automatický jazykový korektor (Matouš Ejem)
 • Tvoření názvů mláďat: morfologie, syntax a frekvence (Lucie Findejsová)
 • Využití počítačových nástrojů pro analýzu textů z hlediska forenzní lingvistiky (Barbora
  Obluková)
 • Automatická tvorba definic z korpusu (Marie Stará)
 • Automatická detekce chyb v psaní velkých písmen v češtině (Klára Vostřelová)
 • Vývoj podpůrné mobilní aplikace pro osvojování si českého jazyka německými studenty
  (Pavla Benetinová)
 • Automatická detekce negramatických větných konstrukcí pro češtinu (Helena Geržová)
 • Automatické opravy chyb v psaní mně, mě (Anna Plocková)

2018

 • Analýza mluveného projevu u pacientů s afázií (Lucie Brychtová)
 • Automatická detekce chyb v gramatické shodě v češtině (Marie Novotná)
 • Webové rozhraní pro automatický jazykový korektor češtiny (Vojtěch Mrkývka)
 • Automatická analýza srozumitelnosti textu (Markéta Masopustová)
 • Značkování nečeských tokenů v korpusech (Zuzana Pelikánová)
 • Využití pedagogických metodik pro automatickou analýzu obtížnosti textu (Jakub Konečný)

2017

 • Počítačová podpora osvojování české ortoepické výslovnosti (Richard Holaj) - 1. místo v soutěži o Cenu děkana za vynikající magisterskou práci mimořádné hodnoty
 • Vizualizace sémantické sítě (David Klement)
 • Diagnostický diktát pro vyhodnocení znalostí českého pravopisu (Vojtěch Škvařil)
 • Automatická tvorba imperativů z infinitivu (Daniela Ryšavá)
 • Vybraný problém homonymie slovesných tvarů z hlediska automatické morfologické analýzy (Adriana Babincová)
 • Vybraný problém homonymie slovesných tvarů z hlediska automatické morfologické analýzy (Nikol Volková)
 • Srovnání českého WordNetu s Princeton WordNet (Sandra Tukačová)
 • Značkování jazykově smíšeného textu: Nástroj pro rozeznávání mezijazykových homograf (Tomáš Neugebauer)
 • Detekce interpunkce v češtině: analýza problémů a vylepšení (Jakub Machura)
 • Analýza výslovnosti moderátorů rozhlasových zpráv (Lucie Jiskrová)
 • Český korpus příkladových vět (Michal Cukr)
 • Vlastní jména ve facebookové skupině LARP CZ (Blanka Hanzlová)
 • Dopady změn trénovacích dat na přesnost značkování korpusu (Ondřej Svoboda)
 • Praktické využití korpusů při výuce českého jazyka na základních školách (Jitka Dvořáková)

2016

 • Analýza chyb v diktátech žáků se specifickými poruchami učení (Irena Diatelová)
 • Automatická detekce interpunkce – vyhodnocení a vylepšení (Kristýna Zemková)

2015

 • Určování tvarotvorných vzorů neznámých slov (Dagmar Husárová)
 • Odborná slovní zásoba v korpusu textů z oblasti informatiky (Adéla Kereková)
 • Techniky parafrázování v novinových textech (Eva Koláčková)
 • Klasifikace jazykových dat dle specifických kategorií (Pavlína Sedlářová)

Informace ke státní závěrečné zkoušce

Státní závěrečné zkoušky probíhají pro podzimní semestr v lednu (řádný i opravný termín), pro jarní semestr v červnu (řádný i opravný termín) a v září (pouze řádný termín).

Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám

Studenti hlásící se ke státní závěrečné zkoušce musí mít splněny všechny náležitosti k řádnému ukončení studia (včetně potvrzení ze studijního oddělení o splnění všech studijních povinností). Studenti, kteří chtějí vykonat státní závěrečnou zkoušku, musí mít v ISu zapsán předmět SZZ a musí být v ISu přihlášeni ke SZZ (po vypsání termínů).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info