Počítačová lingvistika

Přijímací řízení a podrobné informace o studiu

Informace o přijímacím řízení a další detaily související se studiem jsou pro uchazeče detailně popsány zde.

Předměty

Informace o povinných a povinně volitelných předmětech vč. doporučeného průchodu studiem jsou v Katalogu programů. Je třeba zvolit správný studijní plán. V „klasickém řazení“ se snáze hledají informace o tom, které předměty jsou povinné, povinně volitelné či profilové. V „řazení po semestrech“ je uveden doporučený studijní plán. Pro kontrolu plnění všech povinných a povinně volitelných předmětů je ale potřeba používat kontrolní šablony v ISu. Jak se k nim dostat je popsáno níže. Informace v kontrolní šabloně jsou rozhodující pro splnění podmínek studia.

Seznam předmětů vyučovaných v tomto semestru je zde.

 

Konzultant pro studijní záležitosti za ÚČJ: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (hlavacko@phil.muni.cz)

Studijní a zkušební řád MU: zde

Jak se v ISu dostat ke kontrolní šabloně?

  • otevřete stránky https://is.muni.cz/
  • v levém sloupci klikněte na STUDENT
  • vpravo nahoře klikněte na oddíl Během studia a poté na KONTROLA PRŮCHODU STUDIEM
  • z šablon zaškrtnutím vyberte správný obor a imatrikulační ročník  (např. ... imatrikulace od 2019/Bakalářské studijní programy/Český jazyk a literatura/hlavní studijní plán)
  • klikněte na tlačítko ZKONTROLOVAT STUDIUM

Magisterská diplomová práce

Obhájené magisterské práce

2018

Analýza mluveného projevu u pacientů s afázií (Lucie Brychtová)

Automatická detekce chyb v gramatické shodě v češtině (Marie Novotná)

Webové rozhraní pro automatický jazykový korektor češtiny (Vojtěch Mrkývka)

Automatická analýza srozumitelnosti textu (Markéta Masopustová)

Značkování nečeských tokenů v korpusech (Zuzana Pelikánová)

Využití pedagogických metodik pro automatickou analýzu obtížnosti textu (Jakub Konečný)

 

2017

Počítačová podpora osvojování české ortoepické výslovnosti (Richard Holaj) - 1. místo v soutěži o Cenu děkana za vynikající magisterskou práci mimořádné hodnoty

Vizualizace sémantické sítě (David Klement)

Diagnostický diktát pro vyhodnocení znalostí českého pravopisu (Vojtěch Škvařil)

Automatická tvorba imperativů z infinitivu (Daniela Ryšavá)

Vybraný problém homonymie slovesných tvarů z hlediska automatické morfologické analýzy (Adriana Babincová)

Vybraný problém homonymie slovesných tvarů z hlediska automatické morfologické analýzy (Nikol Volková)

Srovnání českého WordNetu s Princeton WordNet (Sandra Tukačová)

Značkování jazykově smíšeného textu: Nástroj pro rozeznávání mezijazykových homograf (Tomáš Neugebauer)

Detekce interpunkce v češtině: analýza problémů a vylepšení (Jakub Machura)

Analýza výslovnosti moderátorů rozhlasových zpráv (Lucie Jiskrová)

Český korpus příkladových vět (Michal Cukr)

Vlastní jména ve facebookové skupině LARP CZ (Blanka Hanzlová)

Dopady změn trénovacích dat na přesnost značkování korpusu (Ondřej Svoboda)

Praktické využití korpusů při výuce českého jazyka na základních školách (Jitka Dvořáková)

 

2016

Analýza chyb v diktátech žáků se specifickými poruchami učení (Irena Diatelová)

Automatická detekce interpunkce – vyhodnocení a vylepšení (Kristýna Zemková)

 

2015

Určování tvarotvorných vzorů neznámých slov (Dagmar Husárová)

Odborná slovní zásoba v korpusu textů z oblasti informatiky (Adéla Kereková)

Techniky parafrázování v novinových textech (Eva Koláčková)

Klasifikace jazykových dat dle specifických kategorií (Pavlína Sedlářová)

Oficiální pokyny k diplomovým pracím

Další užitečné rady, návody a odkazy (vypracovala Marie Stará, jde o výsledek bakalářské práce Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU)

Informace ke státní závěrečné zkoušce

Studijní okruhy k SZZ (hlavní, jednooborový)

Studijní okruhy k SZZ (vedlejší)

Státní závěrečné zkoušky probíhají pro podzimní semestr v lednu (řádný i opravný termín), pro jarní semestr v červnu (řádný i opravný termín) a v září (pouze řádný termín).

Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám

Studenti hlásící se ke státní závěrečné zkoušce musí mít splněny všechny náležitosti k řádnému ukončení studia (včetně potvrzení ze studijního oddělení o splnění všech studijních povinností). Studenti, kteří chtějí vykonat státní závěrečnou zkoušku, musí mít v ISu zapsán předmět SZZ a musí být v ISu přihlášeni ke SZZ (po vypsání termínů).