Korpusová a počítačová lingvistika

English version

V rámci studia zaměřeného na korpusovou a počítačovou lingvistiku je kladen důraz na oblast počítačového zpracování přirozeného jazyka z pohledu lingvistiky (tvorba, značkování a využití specializovaných jazykových korpusů, algoritmizace). Dále se zabýváme možnostmi využití tzv. data driven learning ve výuce češtiny jako L2. Semináře se konají ve čtrnáctidenních intervalech. Jsou zaměřeny na prohloubení znalostí z oblasti budování korpusů (zejména specializované korpusy) a z oblasti značkování korpusů (hlubší vhled do lingvistických problémů spjatých s tvorbou nástrojů automatické morfologické analýzy a v neposlední řadě i s jejich smysluplným využíváním v lingvistickém výzkumu). Na každý seminář si vybraný účastník připraví zadané téma, které prezentuje. Témata by měla a) přispět k prohloubení povědomí o širších souvislostech témat, která studenti zpracovávají v rámci disertace, a b) vytvořit prostor pro odbornou komunikaci a spolupráci ve skupině.

Součástí studia jsou i zvané přednášky a besedy. Našimi hosty byli např.:

  • Vladimír Petkevič
  • Alexandr Rosen
  • Vladimír Benko
  • František Čermák
  • Magda Ševčíková
  • Lucie Chlumská
  • Lída Holá

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info