Onomastika

Pracoviště se dlouhodobě zabývá historickou antroponymií a toponymií. Zaměřuje se především na vývoj rodných jmen, příjmení, přezdívek, hypokoristik, vlastních jmen místních a pomístních a v této souvislosti zkoumá i jejich současný stav (pomístní jména v pohraničí, živá toponymie atd.).

Lidé

 • prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
 • Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.

Granty

 • Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc­Czech online), (GAP406/11/0294), 2011–2015
 • Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy, (GPP406/11/P082), 2011–2013
 • Dějiny české jazykovědné bohemistiky, (GA405/03/1418), 2003–2005
 • Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), (LC546), 2006–2011
 • Čeština v jazykovědných pojmech (Slovník), (GA405/98/0746), 1998–2000

Publikace

 • Boháčová, Michaela. 2016. Název místní části – příspěvek k toponomastické terminologii. Acta onomastica 57 (1). 20–25.
 • Boháčová, Michaela. 2016. Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví a názvy viničních tratí jako nástroj reklamy a marketingu. In J. David (ed.), Toponyma: Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta. 134–143.
 • Pleskalová, Jana. 2016. Toponyma jako kulturní hodnota a zdroj inspirace. In J. David (ed.), Toponyma: Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta. 58–68.
 • Pleskalová, Jana. 2015. Antroponyma v Hájkově Kronice české. In J. Linka et al. (eds.), Na okraj Kroniky české. Studia Hageciana I. Praha: Academia. 27–36.
 • Pleskalová, Jana. 2015. Česko-německé kontakty ve světle antroponymie českých zemí. Linguistica (Ljubljana) 55 (1). 149–160.
 • Pleskalová, Jana. 2015. K periodizaci vývoje antroponym. In I. Valentová (ed.), 19. slovenská onomastická konferencia (Bratislava 28.–30. apríla 2014). Bratislava: VEDA. 105–108.
 • Pleskalová, Jana. 2014. Vlastní jména osobní v češtině. Brno: Masarykova univerzita. (Skripta).
 • Boháčová, Michaela. 2014. Kontinuita anoikonymie v jihomoravském pohraničí. Acta onomastica 55 (1). 24–31.
 • Pleskalová, Jana. 2011. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010. Brno: Masarykova univerzita.
 • Čornejová, Michaela. 2009. Tvoření nejstarších českých místních jmen. Brno: Masarykova univerzita.
 • Pleskalová, Jana. 1998. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno: Masarykova univerzita.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info