Jak zadávat zahraniční mobility v ISu tak, aby vedly k propisu do manažerských dat

Training Agreement: příklad vyplnění formuláře

Confirmation of Placement Period: příklad vyplnění formuláře

Postup pro zadávání studijních pobytů typu ERASMUS a jiných je k dispozici na stránkách CZS zde:

https://czs.muni.cz//images/files/outgoing/informacni_zdroje/postup_kroku_pri_vyplnovani_zaznamu_evidence_v_IS.pdf

Pro zadávání zahraničních pracovních (badatelských, výzkumných aj.) pobytů, do nichž zatím1 zahrnujeme i vícedenní zahraniční konference, se od velmi instruktážního návodu CZS liší pouze v těchto položkách:

Před odjezdem:

Založit v ISu v Evidenci údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech pracovní pobyt, a to zde: https://is.muni.cz/auth/pers/studijni_pobyt

Vybrat Typ pobytu „zahraniční pracovní pobyt“, jako Program zvolit „ostatní“, mám-li finance z jiného zdroje uvedeného v roletce (např. z ERASMU, Free mover, DAAD apod.).

Bez popisku

Nahrát do evidence Training Agreement (za UČJ podepsaný doc.Hladkou, doc. Osolsobě/ dr. Křístek a vyjíždějícím studentem). Dokumenty jsou k dispozici zde: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/stud/uznavani/30274404/49512916/ + také

TA bude obsahovat také názvy, kódy předmětů a výši kreditů, které budou studentovi po absolvování pobytu fakultou (ústavem) uznány.

V úvahu přicházejí ze stávající akreditace doktorského programu/oboru Český jazyk tyto předměty, které si student v období svého výjezdu do zahraničí NEREGISTRUJE, ale doregistruje si je po absolvovaném pobytu na základě dodatečné žádosti podané přes svou Úřadovnu a studijní oddělení:

  • pro zahraniční konference kurz CJDX11 Jazyková příprava I , CJDX12 Jazyková příprava II.
  • pro zahraniční stáž či pracovní (badatelský) pobyt tyto předměty:

CJD26 Semestrální studijní pobyt, CJDX22 Krátkodobý zahraniční studijní pobyt;

CJDY19 Textová příprava V (20 kreditů) – pokud student pracoval na své disertaci, sbíral materiály či psal text práce.

Předmět FF Prac_pobyt Zahraniční pracovní pobyt , který je v ISu bez kódu a jasné kreditové dotace, prosím používejte pouze v nouzi, kdyby vám po absolvované stáži měly scházet kredity. Použití tohoto předmětu musí být předem konzultováno se studijním referentem a předmět musí figurovat také v TA, bude-li toho zapotřebí.

V nové akreditaci budou k dispozici předměty (od ZS 2019) CJDY13 Prezentace I, CJDY21 Prezentace II, dále Zahraniční stáž I (CJDY15), dále pak Zahraniční stáž II (CJDY22), Zahraniční stáž III (CJDY23), které bude možné si zapisovat opakovaně.

Před odjezdem si nechá vyplněný TA student podepsat koordinátorem (doc. Osolsobě, dr. Křístek) a vedoucím ústavu (doc.Hladká), sám jej podepíše, naskenuje a vloží jej do Evidence údajů o stážích v ISu. Pokud se studentovi podaří zaslat dokument organizátorům zahraniční akce ještě před odjezdem a získat jejich podpis a razítko, bude mít kompletní TA a může jej ještě před odjezdem do ISu v této podobě vložit a nemusí jej během pobytu v zahraničí znovu vkládat v upravené podobě. Vložením dokumentu do evidence je o cestě informován studijní referent a zanáší studentovi do evidence studia stav 51 (krátkodobý zahraniční pobyt). Tento zápis je důležitý pro průpis do manažerských dat pracoviště.

Bez popisku

Během pobytu:

Nestihl-li si student zařídit podpisy a razítko na TA od zahraničních kolegů/organizátorů, nechá si potvrdit Training agreement organizátory konference na místě v zahraničí, resp. přijímající institucí v případě badatelského zahraničního pobytu, a potvrzený dokument ZNOVU naskenuje a opětovně vloží do své evidence v ISu;

Současně si nechá od zahraničních organizátorů či zahraniční instituce, kde koná svůj výzkumný pracovní pobyt, potvrdit také Confirmation of placement period, ale ten zatím nevkládá.

Po návratu:

Student si nechá potvrdit Confirmation of placement period od koordinátora (doc. Osolsobě, dr. Křístek) nebo vedoucího ústavu (doc. Hladká), dokument naskenuje a vloží do své Evidence údajů o stážích (do svého spisu v Úřadovně v ISu).

Bez popisku

V Evidenci pobytu je třeba nahrát všechny dokumenty. Poté se objeví tlačítko Vložit předmět, vytvořit nový (např. Zahraniční konference v Chorvatsku, aneb kde student byl / co tam dělal) a vyplnit údaje k předmětu. Potom by se měla objevit možnost Podat žádost o uznání předmětů, kde už je možné zvolit uznání nově založeného předmětu uvedeného v Training Agreement. Pro více informací viz pokyny CZS: https://czs.muni.cz//images/files/outgoing/studijni_pobyty/jak_si_nechat_uznat_predmety_ze_zahranicniho_pobytu-studijni_pobyt.pdf.

Doktorand si může současně podat žádost o stipendium MOBILITY, jak již naši studenti posledních pár let činí. Formuláře jsou na dostupné na webu FF.

V průběhu pobytu se studentovi v evidenci studia objeví nejdříve stav 51 (pobyt v zahraničí), pak 21 (návrh ze zahraničního pobytu). Po návratu pak přibudou zdroje financování – v případě fakultního stipendia kód 62, v případě jiného finančního krytí jiné kódy (k ERASMU, k DAAD atp. Seznamu dle Přehledu číselníků a registrů: https://is.muni.cz/auth/system/ciselniky_registry

Pozor na možná úskalí:

Předměty, které za zahraniční pobyt získáte, si necháváte na svou žádost v ISu doregistrovat a uznat studijním oddělením. Kredity dostanete od studijního referenta, nikoli od školitele či jiné osoby na katedře. Pokud jste si předmět omylem zaregistrovali, musíte si jej nejprve odregistrovat a pak podat žádost přes IS. V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na informované osoby na ústavu (garanta, vedoucího, koordinátora) a na studijního referenta (Mgr. Žoudlíka pro DS).

Pro úplnost:

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytů studentů se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1. 9. 2011) a Metodickým pokynem CZS MU č. 1/2014 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 25. 6. 2014).

Protože za zahraniční pobyty student dostává kromě kreditů také stipendium (přes projekt Specifický výzkum nebo stipendium MOBILITY, když si o ně požádá), jsou doktorandi Ústavu českého jazyka povinni v ISu evidovat rovněž krátkodobé mobility (kratší než 14 dní).

V Brně 6. února 2019

Text laskavě poskytnutý dr. Zuzanou Urválkovou doplnila o údaje platné pro ÚČJ a obrázky K. Osolsobě.

1 Zahraniční oddělení (Mgr. Sochorová, proděkan Pospíšil) ve spolupráci se studijním oddělením (Mgr. Žoudlík, proděkan Kyloušek) a dr. Kalovou hledá nyní cestu, jak stávající formulář v ISu rozšířit o kolonku zahraniční konferenční pobyt, která se nyní nenabízí; současně by měl k zahraničnímu konferenčnímu pobytu vzniknout jednodušší Training Agreement. DOKUD SE TAK NESTANE, navrhuji držet se výše uvedeného postupu pro zadávání zahraničních pracovních pobytů. Zpětné zadání do ISu není možné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info