Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

Předměty

Doporučený studijní plán je zde (v pravém horním rohu je třeba zadat správný semestr). Pro kontrolu plnění všech povinných a povinně volitelných předmětů je ale potřeba používat kontrolní šablony v ISu. Jak se k nim dostat je popsáno níže. Informace v kontrolní šabloně jsou rozhodující pro splnění podmínek studia.

Seznam předmětů vyučovaných v tomto semestru je zde.

 

Konzultant pro studijní záležitosti za ÚČJ: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (hlavacko@phil.muni.cz)

Studijní a zkušební řád MU: zde

Jak se v ISu dostat ke kontrolní šabloně?

 • otevřete stránky https://is.muni.cz/
 • v levém sloupci klikněte na STUDENT
 • vpravo nahoře klikněte na oddíl Během studia a poté na KONTROLA PRŮCHODU STUDIEM
 • z šablon zaškrtnutím vyberte správný obor a imatrikulační ročník  (např. ... imatrikulace od 2019/Bakalářské studijní programy/Český jazyk a literatura/hlavní studijní plán)
 • klikněte na tlačítko ZKONTROLOVAT STUDIUM

Bakalářská diplomová práce

Užitečné rady, návody a odkazy (vypracovala Marie Stará, jde o výsledek bakalářské práce Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU)

Co je potřeba udělat v souvislosti s psaním diplomové práce?
 • v IS si zaregistrujete předměty PLIN001 Bakalářská diplomová práce a PLIN002 Seminář k bakalářské diplomové práci

 • dále se v IS v položce Student → Přihlašování se k tématům/variantám přihlásíte k Vámi vybranému tématu, případně Vás přihlásí vedoucí práce

 • rozsah práce je určen počtem znaků, započítává se do něj vlastní text, poznámkový aparát, obsah (o započítávání příloh rozhoduje vedoucí práce); do rozsahu se naopak nezahrnuje seznam literatury, titulní strany a čestné prohlášení; doporučený rozsah pro bakalářskou diplomovou práci je 70 000 znaků, pro magisterskou diplomovou práci 140 000 znaků (uvedená čísla jsou pouze orientační)

 • instrukce a rady můžete najít na webu FF MU https://www.phil.muni.cz/ → položka Student → dole Závěr studia → Šablona závěrečné práce

 • jednotné termíny pro odevzdávání práce jsou:

- pro studenty, kteří chtějí skládat státní zkoušku v jarním semestru, 30. duben

- pro studenty, kteří chtějí skládat státní zkoušku v podzimním semestru, 30. listopad

- popř. 30. červen pro studenty, kteří by měli řádný termín státní zkoušky v září (bude-li vypisován)

 • za oba předměty (tj. PLIN001 a PLIN002) uděluje zápočet vedoucí práce
 • teprve po zapsání zápočtů do IS je možno hotovou práci tzv. zveřejnit - tím se rozumí odevzdání její elektronické verze do archivu závěrečných prací v IS (vytváří se automaticky)

 • název práce v rozpisu prací i v odevzdané elektronické podobě musí být totožný

 • do archivu vám bude uložen také posudek vedoucího práce a oponenta

 • závěrečná práce a posudky musí být výše uvedeným způsobem zveřejněny nejméně 3 pracovní dny před konáním obhajoby

 • jakmile uložíte práci do archivu, váš vedoucí ve stanoveném termínu ověří čitelnost vloženého exempláře a provede jeho kontrolu prostřednictvím aplikace pro odhalování plagiátů

Po zvládnutí všech výše uvedených kroků už vás bude čekat pouze" obhajoba práce v den konání státní závěrečné zkoušky.

Informace k diplomovým pracím je možno najít rovněž ve Studijním a zkušebním řádu MU

(článek 38 - Zveřejňování, kontrola a archivace závěrečných prací) + na webu FF MU (http://www.phil.muni.cz/) Student → dole Závěr studia → Státní závěrečné zkoušky

Informace ke státní závěrečné zkoušce

Studijní okruhy k SZZ

Státní závěrečné zkoušky probíhají pro podzimní semestr v lednu (řádný i opravný termín), pro jarní semestr v červnu (řádný i opravný termín) a v září (pouze řádný termín).

Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám

Studenti hlásící se ke státní závěrečné zkoušce musí mít splněny všechny náležitosti k řádnému ukončení studia (včetně potvrzení ze studijního oddělení o splnění všech studijních povinností). Studenti, kteří chtějí vykonat státní závěrečnou zkoušku, musí mít v ISu zapsán předmět SZZ a musí být v ISu přihlášeni ke SZZ (po vypsání termínů).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info