Český jazyk a literatura

Předměty

Doporučený studijní plán je zde (v pravém horním rohu je třeba zadat správný semestr). Pro kontrolu plnění všech povinných a povinně volitelných předmětů je ale potřeba používat kontrolní šablony v ISu. Jak se k nim dostat je popsáno níže. Informace v kontrolní šabloně jsou rozhodující pro splnění podmínek studia.

Seznam předmětů vyučovaných v tomto semestru je zde.

 

Konzultant pro studijní záležitosti za ÚČJ: Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (zizkova@phil.muni.cz)

Studijní a zkušební řád MU: zde

Jak se v ISu dostat ke kontrolní šabloně?

 • otevřete stránky https://is.muni.cz/
 • v levém sloupci klikněte na STUDENT
 • vpravo nahoře klikněte na oddíl Během studia a poté na KONTROLA PRŮCHODU STUDIEM
 • z šablon zaškrtnutím vyberte správný obor a imatrikulační ročník
 • (např. ... imatrikulace od 2019/Bakalářské studijní programy/Český jazyk a literatura/hlavní studijní plán)
 • klikněte na tlačítko ZKONTROLOVAT STUDIUM

Bakalářská diplomová práce

Užitečné rady, návody a odkazy (vypracovala Marie Stará, jde o výsledek bakalářské práce Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU)

Diplomové práce (jazykovědné) zadané na Ústavu českého jazyka

Téma diplomové práce si vybírá student na základě nabídky témat u jednotlivých vyučujících v Informačním systému (Rozpisy témat), popř. pokud má zájem zpracovat téma mimo nabídku, může se obrátit na příslušného vyučujícího. Před přihlášením k tématu je doporučeno téma s potenciálním vedoucím práce nejdříve osobně konzultovat. Student se k tématu přihlašuje výhradně přes IS.

Téma bakalářské a magisterské práce (oborové nebo diplomové) z českého jazyka nesmí být totožné.

S diplomovou prací souvisí povinnost absolvovat diplomový seminář / diplomové semináře podle kontrolní šablony příslušného typu studia a imatrikulačního ročníku!

Termíny odevzdání diplomových prací:

do 30. dubna – závěrečná zkouška v červnu

do 30. června – závěrečná zkouška v září

do 30. listopadu – závěrečná zkouška v lednu.

Pokyny k odevzdání práce (podle fakultního harmonogramu Rozpisů témat):
 1. Student musí před odevzdáním zkontrolovat finální podobu tématu diplomové práce v aplikaci Rozpisy témat (https://is.muni.cz/auth/rozpis) – tj. zda je student k tématu přihlášen, zda je zadán vedoucí práce, zda nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání.
 2. Student musí řádně naplnit archiv závěrečné práce v ISu.
  a) Studenti, kteří práci odevzdávají v jarním semestru – do 30. dubna.
  b) Studenti, kteří budou obhajovat v září – do 30. června.
  c) Studenti, kteří práci odevzdávají v podzimním semestru – do 30. listopadu.
 3. Po vložení jazykovědně diplomové práce do archivu v ISu je třeba tuto skutečnost oznámit sekretářce ÚČJ e-mailem na bohem@phil.muni.cz. Vložení literárněvědné práce prosím oznamte na ÚČL na mail bromova@phil.muni.cz.

Název práce v rozpisu témat i v odevzdané elektronické podobě musí být stejný.

Podrobný fakultní harmonogram viz zde.

Doporučení k formální podobě diplomové práce na oboru Český jazyk a literatura (obhajované na Ústavu českého jazyka)

Doporučený rozsah diplomové práce:

– bakalářská DP: 70 000 znaků;

Závaznou součástí práce je titulní strana, čestné prohlášení o původnosti práce (s podpisem autora), obsah, soupis použité literatury, abstrakt (anotace a klíčová slova – podle pokynů v IS).

Práce musí mít náležitou formální úroveň, tedy musí být napsána odborným stylem, ve spisovném jazyce a bez pravopisných chyb. Autor odpovídá za jazykovou správnost – u prací odevzdávaných na Ústavu českého jazyka se k tomuto zvláště přihlíží a hrubé nedostatky v této oblasti mohou být důvodem pro nepřijetí práce.

Pozornost je třeba věnovat také způsobu citace. Bibliografické citace jsou obecně určovány platnou normou (ČSN ISO 690) a zvyklostmi Ústavu českého jazyka. Přihlíží se také např. k citační praxi časopisu Naše řeč, popř. k informacím uvedeným v Příruční mluvnici češtiny 1995, s. 665–669. Nedoporučuje se automaticky přebírat citace uváděné v knihovních katalozích, vždy je třeba znění bibliografického údaje ověřit.

Příklady možného způsobu citace pro často citovaná jazykovědná kompendia:

KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ (eds.). Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Zdenka RUSÍNOVÁ (eds.). Příruční mluvnice češtiny. 2., opravené vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ (eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007.

Informace ke státní závěrečné zkoušce

Studijní okruhy k SZZ

Státní závěrečné zkoušky probíhají pro podzimní semestr v lednu (řádný i opravný termín), pro jarní semestr v červnu (řádný i opravný termín) a v září (pouze řádný termín).

Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám

Studenti hlásící se ke státní závěrečné zkoušce musí mít splněny všechny náležitosti k řádnému ukončení studia (včetně potvrzení ze studijního oddělení o splnění všech studijních povinností). Studenti, kteří chtějí vykonat státní závěrečnou zkoušku, musí mít v ISu zapsán předmět SZZ, musí být v ISu přihlášeni ke SZZ (po vypsání termínů) a po vypsání termínů se musí přihlásit také přes webové stránky ústavu. Informace o přihlašování jsou vždy vypsány v aktualitách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info