Týden humanitních věd na FF MU – program ÚČJ

  • 15. listopadu 2016
    12:30
  • M23, M12

Přednesou dvě přednášky: Morfologická homonymie v současné češtině a O vícerozměrných slovních druzích aneb proč třídit podle více hledisek současně. První z přednášek se bude konat od 12:30 v učebně M23, druhá od 14:10 v učebně M12. Anotace obou přednášek naleznete níže. Srdečně zveme všechny zájemce.

 

Vladimír Petkevič:

Morfologická homonymie v současné češtině

 

Abstrakt:

Autor nejprve v přehledu popíše typy homonymie v češtině: homonymii ve slovní zásobě (lexikální homonymii, homonymii slovotvorných prostředků) a homonymii v gramatice; odliší homonymii a polysémii. Bude dále definovat pojem úplné a neúplné homonymie, homonymie vlastní a nevlastní a poté se bude obšírněji věnovat typům morfologické homonymie, a to uvnitř jednotlivých slovních druhů i mezi slovními druhy. Na zpracovaném materiálu založeném na korpusech současné psané češtiny ukáže, že nejen existuje obrovské množství homonymních slovních tvarů, ale že je velký také počet typů homonymie: např. v češtině jsou stovky typů nevlastní morfologické homonymie. Autor se také krátce zmíní o problému automatické morfologické disambiguace, která je obtížná mj. proto, že až cca dvě třetiny slovních tvarů v češtině vykazují vlastní nebo nevlastní homonymii.

 

Alexandr Rosen:

O vícerozměrných slovních druzích aneb proč třídit podle více hledisek současně

 

Abstrakt:

V běžné klasifikace slovních druhů se uplatňují morfologická, syntaktická a sémantická kritéria odlišně pro různé slovní druhy. Číslovky a zájmena jako slovní druhy vymezené sémanticky tak zahrnují lexémy, které by podle morfologického nebo syntaktického kritéria patřily pod adjektiva nebo substantiva. Cílem přednášky bude ukázat, že jeden lexém, např. vztažné zájmeno který, může být ze sémantického pohledu zájmenem, z morfologického adjektivem a ze syntaktického substantivem a že takováto klasifikace je nejen přirozená a z hlediska lingvistické teorie přínosná, ale i prakticky užitečná. Použity budou příklady  syntaktické anotace českého korpusu a morfologické anotace korpusu paralelního a žákovského.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info