Radek Čech: Úvod do kvantitativní lingvistiky

Přednáška proběhne on-line v MS Teams. Přihlásit se můžete pomocí tohoto odkazu: https://bit.ly/3l7v6nc.

V přednášce budou představeny základní charakteristiky kvantitativní lingvistiky. Po stručném úvodu, který bude věnován historickým souvislostem vzniku a vývoje kvantitativní lingvistiky, budou prezentovány jak hlavní metodologické aspekty kvantitativnělingvistického přístupu, tak jeho teoretická východiska (G. K. Zipf, synergetická lingvistika). Detailně budou popsány zejména jednotlivé kroky kvantitativní analýzy (hypotéza, operacionalizace, experiment, statistické vyhodnocení, explanace).

Sdílení události